Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMK11NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: könnyűipari mérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A műszaki rajzoktatás tantervi szabályozása.
  A rajztudás mint az általános műveltség része.
  A Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv elemzése.
  Kompetencia alapú tantervek.
  EA
  2.A rajztudás mint a szakmai műveltség része.
  A rajzoktatás helye és szerepe a szakmai orientációban és a szakképzésben.
  A hazai rajzoktatás történeti áttekintése.
  EA
  3.Az ábrázolási módok kialakulása és fejlődése.
  A téri-vizuális képességek rendszere.
  A legfontosabb rajzi témakörök tanításának módszertana.
  GY
  4.A tantárgy tanulásának sajátos módszerei.
  A rajzoktatásban alkalmazható legfontosabb stratégiák.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005*
  2. Séra László – Kárpáti Andrea – Gulyás János: A térszemlélet. Comenius kiadó, Pécs, 2003*
  3. Bálványos Huba – Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció, Balassi Kiadó, Budapest, 1997*
  4. Szatmári Béla: Fejezetek a géprajztanítás (szakrajztanítás) módszertanából, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
  5. * bizonyos fejezetei
 4. Ajánlott irodalom

  1. Robert Sekuler – Randolph Blake: Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000
  2. Alan Baddeley: Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003
  3. Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2003
  4. Tóth Péter: A hazai rajzoktatás története a népoktatási törvényig. A rajziskolák. Neveléstörténet, 2005. 1-2. sz.
  5. Tóth Péter: A hazai rajzoktatás története a népoktatási törvényig. A rajziskolák. Neveléstörténet, 2005. 1-2. sz.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások maximális száma egy foglalkozás.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi dolgozat a kötelező irodalomból (10. oktatási hét)
   Tanulmány készítése a d) pontban leírtak szerint (14. oktatási hét)
   Az évközi jegy a zárthelyi dolgozat és a tanulmány átlagának kerekített értéke.
   Kerekítéskor a zárthelyi dolgozat érdemjegye a döntő.
   Az évközi jegy mindkét komponensének legalább elégségesnek kell lennie.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   I. Zárthelyi dolgozat a kötelező irodalmokból.

   II. Egy min. 10 oldalas tanulmány készítése az alábbi témakörök egyikében:
   – a síkmértani szerkesztések tanításának módszerei
   – a vetületi ábrázolás és csonkolt testek (síklapú és forgás) tanításának módszerei
   – az axonometrikus ábrázolás tanításának módszerei
   – az áthatások tanításának módszerei
   – a metszeti ábrázolás tanításának módszerei
   – a felületi érdesség és a méretmegadások tanításának módszerei
   – az alak-, a helyzet- és a mérettűrések, valamint az illesztések tanításának módszerei
   – a jelképes ábrázolások tanításának módszerei
   – a számítógéppel segített rajzolás és modellezés tanításának módszerei
   A tanulmány készítése során kifejtendő
    az adott témakör tanításának sajátosságai
    az adott témakör tanulásának sajátosságai
    a tanulási tevékenység vezérlésének, szabályozásának módszerei
    az alkalmazható oktatási módszerek (konkrét példákkal illusztrálva)
    a dominánsan fejlesztendő képességek köre (gyakorlati példákkal illusztrálva)
    a gyakoroltatás eszközei és módszerei (konkrét példákkal illusztrálva)
    az ellenőrzés és értékelés eszközei és módszerei (konkrét példákkal illusztrálva)
   A tanulmány formai követelményei:
    A4-es lapméret
    2,5 cm-es margó méret (bal, jobb, fent, lent)
    12 pt-os betűnagyság
    szimpla (1-es) sortávolság

   Évközi jegy: a zh és a tanulmány átlaga. Mindkét komponensnek legalább elégségesnek kell lennie.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Elégtelen zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig mind a tanulmány, mind pedig a zárthelyi dolgozat pótolható.


Frissítve: