Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMM22NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A gazdasági ismeretkörök helye és szerepe a szakmacsoportos alapozó- és szakképzésben. A szakterület tankönyvei, taneszközei. Az új OKJ struktúra, a szaktárgyak helye, szerepe a modulrendszerű képzésben.EA+GY
  2.A vállalkozási ismeretek és az üzleti gazdaságtan oktatásának jellemzői. Az üzleti kommunikáció és a viselkedéskultúra témakörök a szakképzésben. Mikrotanítás.EA+GY
  3.Képességfejlesztés az üzleti kommunikáció tantárgyban. A vállalkozói kompetenciafejlesztés módszerei. A tanulók érdeklődésének megteremtése a gazdasági tantárgyak oktatásában.EA+GY
  4.A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése a gazdasági tárgyak oktatása során. A gazdasági tárgyak oktatásának tárgyi feltételei. Zárthelyi dolgozat.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kádek István (szerk.): A gazdasági ismeretek tanításának módszertana. Eger, 2002.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny, 2012/66. 10639 -10848.
  2. Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/
  3. Szakács Ferenc-Bánfalvi Márta: A vállalkozói készségek fejlesztése - mi is a kompetencia? Tudományos közlemények, 2010/24. 7-30.
  4. Szomor Tamás: Gazdasági és vállalkozói ismeretek oktatása. Iskolakultúra, 1998/11. 60-72.
  5. Tombor Viktória: A vállalkozói kulcskompetencia fejlesztése tanirodai módszerrel. Szín, 2009/6. 88-94.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók mikrotanítást tartanak a 2. konzultáció alkalmával. A mikrotanításhoz óravázlat készítése kötelező, a beadási határidő a mikrotanítás időpontja. A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a 3. konzultáción a félév során feldolgozott ismeretekből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a zárthelyi dolgozatra, valamint a mikrotanításra kapott jegyek átlaga (kerekítéskor a zárthelyi dolgozatok érdemjegye a döntő). Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók. A sikertelen mikrotanítás a szorgalmi időszakban javítható. Az elégtelenre értékelt zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A mikrotanítás pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 13-09-01