Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMM31NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: menedzser
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó Katalin
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A programalkalmazások témakörének tartalmi sajátosságai.EA+GY
  2.Munkaformák és módszerek a programalkalmazások tantárgykörben.EA+GY
  3.Tananyag feldolgozás, produktív és reproduktív programalkalmazás.EA+GY
  4.Ellenőrzés és értékelés a programalkalmazások témakörében. A programalkalmazások oktatásának tárgyi feltételei. Zárthelyi dolgozat.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok) . Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1996.
  2. Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI, 2012.
  3. Szlávi Péter-Zsakó László: Az informatika oktatása. http://people.inf.elte.hu/szlavi/TAMOP-2/EgybenGeneralva/
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny, 2012/66. 10639-10848.
  2. Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/
  3. Pólya György: A gondolkodás iskolája. Akkord Kiadó, Budapest, 2000.
  4. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, 1993.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során a hallgatók az aktuális tananyaghoz kapcsolódó feladatokat kapnak, elkészítik az adott témájú mikrotanítás óravázlatát és egy dolgozatot írnak az utolsó alkalommal.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a félév során elkészített feladatok és a zárthelyi dolgozat jegyének átlaga alapján kerül megállapításra. Valamennyi részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók. Az elégtelenre értékelt vagy meg nem írt házi feladat és zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával.


Frissítve: 14-06-30