Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMN11DLK
  A tantárgy neve: Multikulturális nevelés
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hallgatók előzetes ismereteinek, igényeinek, érdeklődésének feltérképezése - témák egyeztetése. A félév követelményei, vállalások egyeztetése.
  A kulturális megismerés útjai, a másokról való gondolkodás (az antropológiai/etnológiai szemlélet, a nyugati szemlélet és az oktatásfejlesztés megközelítései - a nevelés-oktatás és az iskola küldetése).
  Alapfogalmak:enkulturáció-szocializáció-nevelés, (kultúra és tanulás, kultúra és viselkedés összefüggései).
  Az interkulturális kompetencia (értelmezése, fokai, relevanciája a mentori munkához).
  A nyugati és Európán túli világ találkozása.
  Gy
  2.Szemelvények: nyugati és keleti kultúrák nevelési szemlélete, neveléssel, oktatással összefüggő sajátosságai (finn, USA, zsidó, muzulmán hagyományok, oktatás távolkeleten - Japán Kína, - a nevelés-oktatás célja, módszerei, ki nevel stb. )
  Sztereotípiák és realitások azonosítása, első kézből vett információk átgondolása.
  (A tárgyalásra kerülő témák a hallgatókkal előzőleg megbeszéltek szerint alakulnak. "Élő Könyvtár" tartása lehetőség szerint megfelelő, adott kultúrát képviselő személy meghívásával.)
  Gy
  3.Kisebbség és többség viszonya.
  Nevelés a természeti népek körében (kalahári szanok, pásztornépek és földművesek, síksági indiánok, szigetvilágok népei és a nevelés-oktatás - család és iskola, tárgyi kultúra és nevelés, célok és módszerek).
  Sztereotípiák és realitások azonosítása, első kézből vett információk átgondolása.
  (A tárgyalásra kerülő témák a hallgatókkal előzőleg megbeszéltek szerint alalkulnak. "Élő Könyvtár" tartása lehetőség szerint megfelelő, adott kultúrát képviselő személy meghívásával.)
  Gy
  4.Multi-és interkulturális kapcsolódású esetek megosztása a többiekkel az órákon tárgyaltakhoz kapcsolódva.
  A feladatok, dolgozatok és a félév tapasztalatainak megbeszélése. A félév értékelése.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Boglár Lajos (2001) A kultúra arcai. Napvilág Kiadó, Budapest
  2. Kron, Friedrich W. (1995) Pedagógia, Osiris, Budapest
  3. Tomory Ibolya (2004), Enkulturáció-szocializáció-nevelés, családi és társadalmi formációk, In: Motogoria - Dr. Sárkány Mihály születésnapi kötete, MTA-PTI
  4. Tomory Ibolya (2009) Mit jelent a műveltség nekünk és másoknak? , A művelődés-tanulás színterei a bozótiskolától az egyetemig, Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák foglalkozásterve, Educatio Kht,
   www.kooperativ.hu/...jelent_a_muveltseg_nekunk...masoknak/tanari_utmutato.pdf
   www.kooperativ.hu/...jelent_a_muveltseg_nekunk...masoknak/diakmelleklet.pdf
  5. Tomory Ibolya (2008), Afrikai iskolákban, A tradicionális/törzsi nevelés-oktatásról dióhéjban, in: Ezredvég folyóirat, Ezredvég Alapítvány, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Boglár Lajos (1997) Indián nevelés, In: Magiszter, 21-23., Budapest
   (1998) Gyermekek a dél-amerikai indián törzsekben, In: Műhely, 5-6: 162-164., Budapest
  2. A világ népei (2003) , Kísérleti tankönyv, Kolumbusz Humángimnázium Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Etyek-Botpuszta
  3. Herskovits,M. H. (1973) Kulturális relativizmus és kulturális érték In: Forrrásmunkák a kultúra elméletéből, szöveggyűjtemény, 53-61., ELTE Budapest
  4. Szabóné Kármán Judit (2002): Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a roma gyermekek életében, Védőnő, 12. évf., 6.szám
   file:///C:/Users/Mi/AppData/Local/Temp/Családi-és-iskolai-szocializáció-eltérő-vonásai-roma-gyermekek-életében-1.pdf
  5. Tomory Ibolya (2010) Etiópia „többségi kisebbsége”, az oromók és egy demokratikus rendszer, a gadaa, In: Belvedere – Mítosz és valóság, XXII. évf. 1-2. szám, SZTE, Szeged
  6. Wolf, E. (1995) Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai-Osiris, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Dolgozat készítése 3-6 oldalban. "Leadási határidő: 12. oktatási hét csütörtök".
   Tartalma:
   - egy választott kultúra/népcsoport életmód-és gondolkodásmódjának ismertetése a másik szemszögéből, mint adott kultúra tagja,
   - a dolgozat végén összegzés az információ gyűjtés, a másikról való tájékozódás, megismerés közben szerzett tapasztalatról, élményekről, megfogalmazza ezek tanulságait és hogy miért, mire tudja mindezt hasznosítani a mentori munkában
   - megfogalmazza, hogy véleménye szerint az interkulturális szenzitivitás, elfogadás hiánya miért nyilvánul meg sokszor az oktatásban/iskolákban és hogyan lehetne változtatni ezen
   - az önállóan feldolgozott szakirodalom feltüntetve a végén, ami nem lehet csupán felületes internetes forrás (pl. utazásos reklámok), megbízható forrásra épül (antropológiai, néprajzi kötetek, folyóiratok, tudományos cikkek (ezek lehetnek internetes elektronikus formában is).
   Segítség, javaslat kérhető az oktatótól.

   A dolgozat kiváltható egy prezentáció tartásával adott témakörhöz kapcsolódva, amiben a hallgató járatosabb vagy érdeklődésére számot tart. A prezentáció tartalmi, szemléletbeli kövtelményei a dolgozatéhoz hasonlóak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az órákon való részvétel. A dolgozat legalább elégséges teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Értékelési kritériumok:
   -a dolgozat minden pontjához röviden ír (elégséges),
   - A dolgozat minden pontját kifejti és nemcsak felületes leírásokat, lexikális oldalakat, egyéni utazásos beszámolókat használt (közepes),
   - a különböző forrásokban fellelhető vélemények, megközelítések mellett saját véleménye is tükröződik (jó)
   - és össze tudja kapcsolni a tanultakat és a dolgozat elkészítését a mentori munkával (jeles).

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A dolgozat pótlására/javítására a szorgalmi időszak 13. hetében, indokolt esetben van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2016-09-07