Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMV11NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: villamosmérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Hassan Elsayed
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatás módszertanának tárgya, helye a tudományok rendszerében. Az elektrotechnika-elektronika szakelméleti- és gyakorlati témáinak oktatási sajátosságai. A szaktanár felkészülése a tanórákra; az SZVK-, a központi program-, a szakképzési program használata. Tananyag egységek, tananyag-elemek tanításának tervezése. Képzési célok meghatározása. A rendszerközvetítő oktatási- és a szituatív tanulási paradigma megválasztásának kritériumai az elektrotechnikai tananyag- egységek tanításához.EA + GY
  2.Elektrotechnikai-elektronikai alapfogalmak tanításának módszerei. Induktív és deduktív tananyag-feldolgozási stratégiák alkalmazása a villamos alaptörvények oktatásában. A tanítási órák motiválása. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Feladatrendszeres gondolkodás-fejlesztés. Csoportdinamikai elveken alapuló módszerek alkalmazása a szakmacsoportos alapozó képzés során. A szemléltetés lehetőségei a szakelméleti- és gyakorlati foglalkozásokon.EA + GY
  3.A differenciált tanulásirányítás jelentősége. A szakképzésben alkalmazott összetett módszerek, stratégiák használata. Programozhatóság az elektronikai és informatikai ismeretek oktatásában. A CBT-, WBT-, PLE irányzatok módszereinek alkalmazása. Tankönyvek, tanári- és tanulói segédkönyvek, kézikönyvek használata.EA + GY
  4.Tanulói teljesítmények, a kimeneti kompetenciák mérésének módszerei, eszközei a szaktárgy oktatásában. Tanulmányi teljesítmények (szakmai elméleti és gyakorlati tudás) értékelése, a kompenzációra vonatkozó tanári döntések. Egzakt módszerek a tanulmányi teljesítmények mérésében/értékelésében. Munkalapok, feladatlapok, tantárgytesztek használata.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Makó F.: A tanulás folyamata I-II-III. Fontys-BMF, Bp., 2001.
  2. Makó F.: A magyar szakképzési rendszer. ZSKF Füzetek, Budapest, 2010. ISBN:
  3. Kraiciné Szokoly Mária: Módszertár. Budapest, ELTE, 2001.
  4. Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási
   folyamatban. Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.
  5. Schaffhauser Franz: Új tanulói teljesítmény-értékelési módszerek a szakképzésben és felnőttképzésben. (elektronikus könyv), Számalk, 2007.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár., Budapest, 1989.
  2. Belbin, Meredith: A team, avagy az együttműködõ csapat. 4.kiad. Edge 2000 Kiadó :
   Budapest, 2003., ISBN: 9632068998, ISSN: 1418-6586
  3. Falus Iván ; Kimmel Magdolna: A portfólió. ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék :
   Budapest, 2003., ISBN: 963950047X
  4. Henczi Lajos (szerk.): Kézikönyv a szakmai vizsgák szervezéséhez. Budapest, MKIK-NSZFI, 2007.
  5. Petriné Feyér Judit: A problémaközpontú csoportmunka. Gondolat Kiadói Kör, 2004.,
   ISBN: 9639500793
  6. Kadocsa László: Az atipikus oktatási módszerek. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006.
  7. Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti
   Tankönyvkiadó Rt. Universitas Felsõokt. Lekt. : Budapest, 2004., ISBN: 9631944662
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 2. és 3., gyakorlatokon tudásszint mérése tesztlappal. Kompetencia fejlesztő foglakozás szakmai és pedagógiai tervezése. Szakmai foglalkozás hatásrendszerének megszervezése, feladatrendszerének és tevékenységrendszerének kidolgozása. Szakmai kompetencia mérése, értékelése tananyag-egység tanításához kapcsolódóan..

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladatok beadása. Az évközi jegy kialakítása a teszteredmények (30%), a konzultációs aktivitás (20%) és a leadott dokumentumok alapján (50%) történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen minősítésű vagy hiányzó teszteredmények csak a szorgalmi időszakban -az oktatóval egyeztetett időponban - pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A hiányzó dokumentumok maradéktalan pótlására a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig van mód.


Frissítve: 10-10-14