Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMV31NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: villamosmérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A pedagógiai modellek alkalmazása az elektronikus oktatásban. Elektronikus aszinkron és szinkron tanulási módszerek alkalmazása a villamos szakterületen. Tutorálási módszerek az elektronikus távoktatásban. Tananyagfejlesztés elektronikus oktatórendszerek számára (Moodle). Szerkesztő eszközök használata. Kompetencia mérés- és értékelés. A szakelméleti tudás ellenőrzése, elektronikus tesztlapok szerkesztése.EA + GY
  2.A villamos szakterület multimédia és html anyagainak importja. Hallgatói támogatási eszközök (GYIK, szójegyzék, tárgymutató, tanulási útmutató) szerepe és beépítése a szakmai tananyagokba. eLearning adminisztráció, a hallgató tanulásának nyomonkövetése. Online hallgatói támogatások tervezése és alkalmazása. Az oktató által megadott elektrotechnika-elektronika témakörből elektronikus tananyag készítése és feltöltése az oktatórendszerre.EA + GY
  3.Egyéni, páros, individualizált, csoport és frontális munkaformák a laboratóriumokban, tanműhelyekben és üzemi munkahelyeken. A motiváció szerepe, szükségessége a szakmai képzés folyamatában, külsö-belső motiváló tényezök. Az ellenörzés módszerei (szóbeli, írásbeli, feladatlapok, tesztek, ellenörzö kérdéssorok, gyakorlati munkafeladatok). A tanár személyiségének szerepe a hatékony szakmai képzésben, a tanár felkészülése az elektronika tanítási óráira)EA + GY
  4.Tanórákon kívüli tevékenységrendszer a szakképzésben (üzemlátogatás, tanulmányi kirándulás). Tömegkommunikációs hatások szerepe a műszaki elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatásában. Gyakorlati oktatás külső gyakorló helyeken. A normál ütemű munkavégzés integrálása a teljes termelési, technológiai folyamatba. A szakmai személyiség formálása.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kulcsár Zsolt: Az integratív elearning felé. Budapest, http://www.crescendo.hu/konyvek/integrativ-e-learning 2009.
  2. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana Győr, SZIE, 2009.
  3. Nagy Tamás: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére. Budapest, MKIK, 2009.
  4. Nádasi András: Agria Media 2008 : "a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele" : "the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs" Eger, EKF Líceum Kiadó, 2009.
  5. Udvardi Lakos Endre: Lifelong Learning, Modul, Kompetencia Szakképzési Szemle XVIII. Évfolyam 2002/1.
  6. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana. Győr, SZIE, 2009.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Hutter Otttó – Magyar Gábor - Mlinarics József: E-LEARNING 2005 (eLearning kézikönyv), Műszaki könyvkiadó, 2005
  2. Forgó Sándor: Médiainformatika - a multimédia oktatástechnológiája. Eger : EKF Líceum K., 2001
  3. Papp Lajos: Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet). Kutatási zárótanulmány. Bp., Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2005. 155 p. (Felnőttképzési kutatási füzetek 22.)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy elektronikus tanulási kurzus kisérleti tervének és részletes dokumentációjának elkészítése. A téma oktatásához szükséges teljes eszközrendszer megtervezése, a szükséges médiumok elkészítése és megküldése elektronikus formában az előadónak. Egy gyakorlati foglalkozási terv elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakítása a leadott dokumentumok alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elektronikus kurzus ütemezett feladatai a szorgalmi időszakban egyénileg pótolhatók, illetve a gyenge minőségű fejlesztési részek javíthatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A hiányzó dokumentumok a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolhatók az előadó konzultációs támogatása mellett.


Frissítve: 10-10-14