Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNOG1NNM
  A tantárgy neve: Összefüggő nevelési - oktatási gyakorlat
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 9 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 30
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr., Dr. Tóth Péter, Dr. Makó Ferenc, Dr. Ősz Rita, Dr. Simonics István, Dr. Suplicz Sándor, Dr. Füzi Beatrix, Dr. Holik Ildikó Katalin, Hajnal Andrea, Szabó Zoltán, Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezető foglalkozás.
  A tantárgyi követelmények megbeszélése.
  A tanórák értékelési szempontjainak áttekintése.
  Bemutató órák közös értékelése.
  GY
  2.-13.Hospitálási, nevelési és oktatási, valamint kutatási gyakorlat a középfokú oktatási intézményben.L
  7.A 7. oktatási héten a sajátélmények feldolgozása esetmegbeszélés keretében.L
  14.A tapasztalatok megvitatása, a félévi munka értékelése.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Falus Iván – Kimmel Magdolna: A portfolió. ELTE BTK Neveléstudományi tanszék, Budapest, 2003, ISBN 963 950 047 X
  2. Varga Lajos: Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK 3001, Budapest, 2002
  3. Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 1998, ISBN 963 832 324 8
  4. Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006, p27
 4. Ajánlott irodalom

  1. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000, ISBN 963 162 664 4
  2. Falus Iván – Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 963 922 816 8
  3. Pavlik Oszkárné – Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve. Tanácsadás – fejlesztés. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000, ISBN 963 501 177 6
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon és a gyakorló iskolai foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A hiányzások max. száma egy foglalkozás.
   Emellett figyelembe kell venni a gyakorlóiskolai szabályzatokat és házirendeket is.
   Ha a hallgató a tantárgyi követelményeket nem a gyakorlóiskolában kívánja teljesíteni, akkor kérelmet kell benyújtania a TMPK oktatási főigazgató-helyettesének címezve, melyhez mellékelni kell a fogadó intézmény nyilatkozatát is (formanyomtatványok letölthetők a www.tmpk.uni-obuda.hu címről).
   A kérelem benyújtása a megelőző félév vizsgaidőszakának első hete, elbírálásának határideje a vizsgaidőszak második hete.
   Az esetmegbeszélésen való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során két vizsgatanítás megtartása.
   Időbeli ütemezés: kb. 6. oktatási hét; kb. 12. oktatási hét.
   Ezek pontos időpontját min. 2 héttel korábban az egyetemi gyakorlatvezető oktatóval is egyeztetni kell!
   A portfoliót legkésőbb a félév utolsó előtti hetének péntekéig kell leadni.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A félév során a hallgatók összefüggő nevelési-oktatási gyakorlaton vesznek részt.
   A hallgatók feladatai a félév során:
   ­ 8 óra hospitálás a vezetőtanár óráin (igazolás külön lapon), 4 látogatott óráról jegyzőkönyvet is be kell adni
   ­ minimum heti 2 szakirányú szakmai alapozó, ill. szakmai tanóra (egy teljes féléven keresztül) megtartása (igazolás külön lapon)
   ­ a tematikus terv alapján óra és foglalkozásterv készítése 10 megtartott óráról
   ­ a tanulói aktivitás dokumentumai (dolgozatok, órai feladatok, házi feladatok) közül min. 6 db beadása (legjobb, közepes, leggyengébb) és ezek értelmezése, értékelése
   ­ a tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott ellenőrzések és értékelések terve, és dokumentálása (min. 5 oldal terjedelemben)
   ­ igazolt részvétel két iskolai rendezvényen (értekezlet, szülői értekezlet, szülői fogadóóra, szakmai, ill. kulturális rendezvény), melyekről min. 2-2 oldalas összefoglalót kell készíteni
   ­ az osztályban végzett dokumentált és kiértékelt pedagógiai felmérés/vizsgálat/kutatás az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan (min. 6 oldal terjedelem)
   ­ a félévi oktató- és nevelőmunka önértékelése, a pedagógiai és módszertani tapasztalatok összegzése (min. 4 oldal terjedelemben)
   ­ két vizsgatanítás megtartása, értékelése, dokumentálása; az egyetemi és a gyakorlóiskolai vezetőtanár szöveges értékelése
   A teljesítésigazolásokhoz külön nyomtatvány tölthető le a www.tmpk.uni-obuda.hu honlapról.
   A portfolió elkészítését a kötelező, ill. az ajánlott irodalmak segítik.
   A portfolió lehetséges formai követelményei:
   1) Keményfedelű gyűrűs dossziéban összefűzve (kb. 45 oldal) és CD/DVD változatban is beadva.
   2) A TMPK elektronikus portfolió rendszerébe és CD/DVD változatban is beadva.
   Az évközi jegy kialakításának módja: a portfolió, a vizsgatanítások, a gyakorlóiskolai vezetőtanár érdemjegyeinek kerekített átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az egyetemi gyakorlatvezető oktatónak kell leadni, ugyanakkor a gyakorlóiskolai vezetőtanárnak is be kell mutatni. A hiányzást a gyakorlóiskolának előzetesen jelezni kell.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a portfolió beadása pótolható. Az évközi jegy kialakításának többi komponensét csak a szorgalmi időszakban lehet teljesíteni.


Frissítve: