Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNP12DLM
  A tantárgy neve: Nemzetiségpedagógia
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. A cigányság eredete és vándorlása, magyarországi megjelenése és mai életkörülményei.EA
  2.A cigányság kultúrája, iskolázottsági jellemzői. Cigány és más nemzetiségű gyermekek az iskolában. Esélyegyenlőtlenség és a hátrányos helyzet a szakképzésben rész vevő tanulók körében.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Bodonyi Edit (1999): Nemzetiségi oktatásügy Magyarországon 1945-től napjainkig. ELTE BTK, Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány, Budapest, 37-77.
  2. Bodonyi Edit – Kovács Anna – Müller Rodica – Vámos Ágnes: Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban. 1-2. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 9. sz. 23-34. p., Új Pedagógiai Szemle, 2004. 10. sz. 41-50. p.
  3. Forray R. Katalin – Cs. Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 111-125.
  4. Karsay Ervin (2003): Cigányokról Dióhéjban (pedagógusok számára) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest.
  5. Rostás-Farkas György – Karsai Ervin (1991): A cigányok története. MTA Politika-tudományi Intézet, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Diósi Ágnes (2002): Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal. Pont Kiadó, Budapest.
  2. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1994): Tradicionális családi nevelés és iskolai magatartás egy innovatív cigány közösségben. In: Nyári László (szerk): „Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz.” NCsT Kiadó, Budapest, 59-77.
  3. Paveszka Dóra – Nyíri Pál (2006): Oktatási stratégiák és a migráns tanulók iskolai integrációja. In: Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? SÍK Kiadó, Budapest, 129-171.
  4. http://nevtud.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Romologia/Kiadvanyok/GS5.pdf
  5. http://www.magyaragora.org/dinamikus/File/magora2005.pdf
  6. Boreczky Ágnes (2009): Cigányokról másképpen. Gondolat, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Házi dolgozat készítése az év eleljén megbeszélt témakörök valamelyikében.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a házi dolgozatra kapott érdemjegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen osztályzatot a hallgató a vizsgaidőszak első 10 napjában javíthatja.


Frissítve: 2016-09-08