Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT11DLK
  A tantárgy neve: Speciális nevelési területek
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva, tudományos tanácsadó
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva, tudományos tanácsadó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A digitális korszak és az iskola illeszkedési problémáinak hatása a neurológiai eredetű teljesítményzavarok terjedésére. A specifikus tanulási zavarok, figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus neurológiai háttere, komorbiditás, sajátosságok.EA
  2.Az atipikus fejlődésű és szociokulturálisan vagy egyéb kulturális okokból hátrányos helyzetű tanulók csoportjai, a különlegesség és diverzitás fogalma és gyakorlati jelentősége.EA
  3.A képességek vizsgálata különleges egyének esetében. A profilvizsgálatok megismerése Kognitív Profil Teszt /Érdeklődés Térkép használata, megfigyelés, célzott megfigyelés, tesztelés és egyéb vizsgálati eljárások megismerése és használata.EA
  4.A verbalitás és az olvasás fejlesztése. Az olvasási zavar vagy gyengeség esetén alkalmazható tanítási és tanulási módszerek megismerése.EA
  5.Az írás, helyesírás, fogalmzás, esszéírás támogatása a speciális nevelési igányű diákok tanulásában.A gépírás és a szövegszerkesztő használat helye és módja. A helyesírás fejlesztése. A színvonal- és gondolatvédelem.EA
  6.Matematika és számolás különbsége. A számolási zavarok és kezelésük. A matematika tanítása speciális nevelési igények eseténEA
  7.A kontroll zavarok a mindennapi tanításban. A figyelem, hiperaktivitás és impulzus kontroll zavarának elkülönítése és a tanórai kezelése.EA
  8.A sajátos nevelési igény és beilleszkedési, tanulási zavar kapcsolata a tehetséggel, az erős oldal és gyenge oldal szerepe a fejlődésben. A környezeti tényezők - kultúra, iskola, család és társak - szerepe.EA
  9.Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. A fejlesztés tanórán és tanórán kívül. Az érdeklődés meghatározó szerepe és vizsgálata. Az Érdeklődés Térkép, mint profil módszer, és a tanítási módszerek megválasztásában való segítő szerepe.EA
  10A digitális korra jellemző sokféleség kezelése az osztályteremben. Az öndifferenciáló módszerek használata. Az önszabályozó tanulás a 21. századi technika használatával.EA
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-27