Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT11NLB
  A tantárgy neve: Neveléstan és neveléstörténet I.
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány: gépészeti, elektronikai, könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Az egyetemes neveléstörténet legfontosabb kérdéskörei (a gyermekkép változása; célok, eszmények alakulása; az oktatás tartalmi, módszertani változásai).EA
  2Pedagógiai elméletek, kiemelkedő pedagógiai gondolkodók. A magyar neveléstörténet jelentős képviselői.EA
  3A pedagógia alapfogalmai. A nevelés tudománya: a pedagógia. A nevelés korszerű értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és társadalom életében.EA
  4A személyiség fogalma, értelmezésének változásai a nevelési irányzatokban. A nevelés lehetősége és szükségessége. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciója.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest
  2. Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege írásbeli: és szóbeli. A vizsga a foglalkozásokon tárgyalt és a kötelező irodalmak önállóan feldolgozott anyagát öleli fel.
   Az írásbeli vizsgán az elégségeshez legalább 55%-os teljesítmény szükséges. Aki az írásbelin legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az szóban javíthatja (esetleg ronthatja) legfeljebb eggyel az érdemjegyét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 10-10-13