Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT11NLM
  A tantárgy neve: Neveléstan I.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 3 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix, Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Különböző nevelési irányzatok a személyiség fogalmáról, értelmezéséről.
  A nevelés lehetősége és szükségessége. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciója.
  A nevelés, mint a személyiségformálás folyamata. A nevelési folyamat belső szerkezete. A nevelési célokból következő feladatok.
  EA
  2A pedagógus és a gyerek a nevelés folyamatában.
  A gyerek megismerésének lehetőségei.
  Pedagógus személyiségével kapcsolatos kutatások. A nevelői magatartás és a nevelési stílusok.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  3. Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvetó Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi dolgozat írása az utolsó konzultáción az órákon feldolgozott és a szakirodalom önállóan feldolgozott anyagából.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel és egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten való megírása.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjának egyikén a zárthelyi dolgozat egyszer pótolható vagy ismételhető.


Frissítve: 15-09-01