Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT12NNM
  A tantárgy neve: Neveléstan I.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A hallgatók neveléssel kapcsolatos tudásának, tapasztalatainak, nézeteinek feltárása és elemzése. (Fejlesztési feladatok, tanulási célok kijelölése.)GY
  2Különböző nevelési irányzatok a személyiség fogalmáról, értelmezéséről.EA
  3A nevelés lehetősége és szükségessége. Családi, iskolai nevelés.EA és GY
  4A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciója.EA és GY
  5A nevelési célokból következő feladatok.EA és GY
  6Nevelési célok meghatározása és azok megvalósítási tervének kidolgozása csoportmunkában.GY
  7A nevelés, mint a személyiségformálás folyamata. A nevelési folyamat belső szerkezete.EA és GY
  8A pedagógus és a gyerek a nevelés folyamatában.EA és GY
  9A gyerekek, a tanulók megismerésének lehetőségei és korlátai. Speciális nevelési igényű tanulók.EA és GY
  10A gyerek- és tanulóközösségek belső működésének feltárása. Az integráció, az inklúzió, a szegregáció kérdései.EA és GY
  11Pedagógus személyiségével kapcsolatos kutatások. Nevelői erősségek és gyengeségek feltárása a hallgatók körében SWOT analízissel.EA
  12A nevelői magatartás és a nevelési stílusok. ZHEA
  13A rejtett tanterv és az önbeteljesítő jóslat működése a pedagógiában. Helyzetgyakorlatok.EA és GY
  14Refletkív gondolkodás a pedagógus és a pedagógiai munka fejlesztésében.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Fridrich W. Kron (2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest
  3. Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  4. Forray R. Katalin – Cs. Chachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In.: Báthory Zoltán – Falus Iván: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest
  5. Gombocz Jánosné dr.: A nevelés alapkérdései. OE segédlet. Intranet.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvetó Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 4 foglalkozás, azaz 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi dolgozat a foglalkozásokon feldolgozott tananyagból a 12. szorgalmi héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten való megírása.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapján a zárthelyi dolgozat egyszer pótolható vagy ismételhető.


Frissítve: 10-10-14