Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT21NNM
  A tantárgy neve: Neveléstan II.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: aláírás és vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Erdei Mónika

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A foglalkozás tervezése, előkészítése. A csoport és közösség fogalmának definiálása, különbségtétel a két fogalom között. Közösségépítő játékok ismertetése, elsajátítása.Ea+Gy
  2.Az osztály, mint közösség vizsgálata. A szociometria, mint elmélet és módszer megismertetése.Ea+Gy
  3.A nevelés színterei: családi és iskolai szocializáció, és ezek kölcsönhatásai, ellentmondása. Egyéb szociokulturális környezeti hatások.Ea+Gy
  4.Tanári nevelési stílusok; direkt és indirekt nevelési formák. A pedagógus személyisége, mint munkaeszköz.Ea+Gy
  5.A tanár-diák kapcsolat, mint a nevelést segítő eszköz. Az osztályfőnök feladatai.Ea+Gy
  6.Öntevékenységre és önállóságra nevelés. A tanár szerepe a tanuló önállóságának fejlődésében.Ea+Gy
  7.A pedagógiai terv - a nevelés tervezése a gyakorlatban. Általános és egyénre szabott tervezetek. A tanári kar, mint "nevelési együttható". A rejtett tanterv.Ea+Gy
  8.A konfliktus - konfliktuskezelésre nevelés. Az erőszakmentes kommunikáció. Szituációs gyakorlatok, esettanulmányok.Ea+Gy
  9.Konfliktusok a tanári pályán. Konfliktusok diák-diák, diák-tanár, diák-szülő, tanár-szülő relációban. Szituációs gyakorlat, esettanulmányok.Ea+Gy
  10.Nehezen nevelhető gyerekek. Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség.Ea+Gy
  11.Erkölcsi és vallási nevelés. A nevelés, mint értékközvetítő folyamat. A pedagógusetika.Ea+Gy
  12.Cigány gyerekek az iskolában - tudnivalók, tennivalók.Ea+Gy
  13.Szociális kompetencia, szociális készség - empátiára nevelés.Ea+Gy
  14.Zárthelyi dolgozatEa
 3. Kötelező irodalom

  1. Bábosik I. - Mezei Gy. (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest
  2. Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  3. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvető Kiadó, Budapest
  4. Marshall (B.) Rosenberg (2005): Így is lehet nevelni és tanítani - Erőszakmentes kommunikáció az iskolában és otthon. Agykontroll Kft., Budapest
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb három hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az órákon feladott otthoni olvasmány feldolgozása, feladat elvégzése a következő órai részvétel előfeltétele.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, a gyakorlati foglalkozások feladatainak elégséges szintű elkészítése és az év végi zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga a foglalkozásokon közösen feldolgozott és a szakirodalom önállóan elsajátított anyagára épül. Az írásbeli vizsgán az elégségeshez legalább 55%-os teljesítmény szükséges. Aki az írásbelin legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az szóban javíthatja (esetleg ronthatja) legfeljebb eggyel az érdemjegyét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig késedelmesen pótolhatók a hiányzás miatt el nem készített feladatok.


Frissítve: 12-01-11