Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT22NLB
  A tantárgy neve: Neveléstan és neveléstörténet II.
  Szak: BSc műszaki szakoktató
  Szakirány: gépészeti, elektronikai, könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 4 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógia alapfogalmai. A nevelés korszerű értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és társadalom életében. A nevelési cél fogalma, főbb tartalmi jegyei, funkciója.EA + GY
  2A növendékek megismerésének lehetőségei, módszerei. Személyiségformálás az erkölcsi nevelés eszközeivel, különös tekintettel az esztétikai és katarzisélményre.EA + GY
  3A közösségek nevelő hatásai. A közösség jellemzői, működésének törvényszerűségei. A szakoktató szerepe a közösség fejlesztésében.EA + GY
  4Nevelési módszerek és megválasztásuk szempontjai. Nevelési lehetőségek a szakképzésben.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Bábosik I. - Mezei Gy. (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest
  2. Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  3. Gombocz Jánosné: A pedagógia alapkérései www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/altalanos-pedagogia/nevtan.pdf
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A foglalkozások és a szakirodalom önállóan feldolgozott tananyagából zárthelyi dolgozat írása az utolsó konzultáció alkalmával.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   - Legalább elégséges szintű zárthelyi dolgozat.
   - A foglalkozásokon a feladatok legalább elégséges szintű megoldása.
   E két elem 50-50%-ban képezi részét az évközi jegynek.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjának valamelyikén a zárthelyi dolgozat egyszer pótolható vagy ismételhető. A foglalkozások feladatai legfejlebb a vizsgaidőszak 5. napján pótolhatók vagy javítva beadhatók.


Frissítve: 10-10-13