Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT22NLM
  A tantárgy neve: Neveléstan II.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógus- és a gyermekközösségek kapcsolata. Szakmai munkaközösségek. A csoportok fejlődésének dinamikája. A nevelési módszereket befolyásoló tényezők. A nevelési célok, módszerek és eszközök összefüggései. A követelés, a gyakorlás, a meggyőzés. Az ellenőrzés, értékelés és az önellenőrzés, önértékelés problémaköre. Az elismerés és büntetés módszere és értelmezése.EA
  2A szakképzésben megvalósuló nevelés sajátos lehetőségei. Az önfegyelemre nevelés. Kognitív és motivációs önszabályozás kialakításának módszerei. Speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók a szakképzésben. Felzárkóztatás és tehetségfejlesztés. Az osztályfőnök feladatai. A pedagógiai tevékenységet segítő szakemberek és szervezetek.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Bábosik I. - Mezei Gy. (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest
  2. Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  3. Gombocz Jánosné: A pedagógia alapkérései www.banki.hu/~tkt/segedanyagok/altalanos-pedagogia/nevtan.pdf
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvető Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való jelenlét.
   Az előadások látogatása alóli egyéni mentesítés az oktatóval való egyeztetés esetén csak nagyon indokolt esetben lehetséges.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése.
   A vizsga szóbeli, amely a foglalkozások és az önállóan feldolgozott szakirodalmak anyagára épül.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlási lehetőség nincs.


Frissítve: 10-10-13