Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT31NLB
  A tantárgy neve: Neveléstan és neveléstörténet III
  Szak: BSc műszaki szakoktató
  Szakirány: gépészeti, elektronikai, könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Dr. Szekér Nóra

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógus- és a gyermekközösségek kapcsolata. Szakmai munkaközösségek. A csoportok fejlődésének dinamikája. A nevelési módszereket befolyásoló tényezők. A nevelési célok, módszerek és eszközök összefüggései. A követelés, a gyakorlás, a meggyőzés. Az ellenőrzés, értékelés és az önellenőrzés, önértékelés problémaköre. Az elismerés és büntetés módszere és értelmezése.EA
  2A szakképzésben megvalósuló nevelés sajátos lehetőségei. Az önfegyelemre nevelés. Kognitív és motivációs önszabályozás kialakításának módszerei. Speciális nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók a szakképzésben. Felzárkóztatás és tehetségfejlesztés. Az osztályfőnök feladatai. A pedagógiai tevékenységet segítő szakemberek és szervezetek.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Bábosik István - Mezei Gyula: Neveléstan
  2. Zrinszky László: Neveléselmélet
  3. Gombocz Jánosné: A pedagógia alapkérdései (elérhető a TMPK honlapján)
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév utolsó konzultációján záthelyi dolgozat írása a foglalkozások és az önállóan feldolgozott szakirodalom anyagából.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Legalább elégséges szintű zárthelyi dolgozat írása. A zárthelyi eredménye elégséges, ha a maximális pontszám legalább 55%-át megszerezte a hallgató.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjának valamelyikén a zárthelyi dolgozat egyszer pótolható vagy ismételhető.


Frissítve: 10-10-13