Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOE11DLK
  A tantárgy neve: Hallgatói korosztállyal való foglalkozás
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tordai Zita
  Oktató(k) neve: Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Hallgatói életszakasz: átmenetek és krízisek. A "hagyományos" és a "nem hagyományos" hallgató. Pálya- és hallgatói identitás. Hallgatói szerepek a megváltozott felsőoktatásban.EA
  2.A tanárrá válás folyamata. Önismeret fejlesztése, tanácsadás, pályaszocializáció a mentor-hallgató kapcsolatban.EA
  3.A hallgatókkal való kapcsolatteremtés és kommunikáció optimalizálása. Közléssorompók elkerülése. Motiválás és az ellenállás kezelése.EA
  4.Érzelmi intelligencia, pszichológiai immunitás, énerő szerepe a tanári munkában.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadói Kör
  2. Gordon, T. (1990): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Budapest
  3. Goleman, D. (2008): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó
  4. Hajduska Marianna (2008): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 45-84
 4. Ajánlott irodalom

  1. Horváth Tünde (2007): Pályakezdés előtt. A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a felsőoktatásban. In: Puskás – Vajda (szerk.) Felsőoktatásban tanuló fiatalom fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén, Magyarországom. FETA-könyvek, 137-150
  2. Kézdy Anikó (2007): Fejlődési krízisek vizsgálata egyetemisták körében. In: Puskás – Vajda (szerk.) Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén, Magyarországon. FETA-könyvek, 49-68
  3. Pauwlik Zsuzsa – Margitics Ferenc (2008): Pedagógusjelöltek érzelmi intelligenciája. Új Pedagógiai Szemle, június-július
  4. Ritoók P. (1989): Ifjúkori identitás és pályaszocializáció. In Ritoók P. – Gillemontné Tóth M. (szerk.): Pályalélektan. Szöveggyűjtemény. ELTE BTK, Tankönyvkiadó, Budapest, 48-68
  5. Szemerszki Marianna (2006): Hallgatók a tömegesedés időszakában. Educatio, 4, 736-752
  6. Zilinszky János (2006): Egyetem, Bologna után. Educatio, 4, 753-755
  7. Ludányi Ágnes: Tanárképzős hallgatók pályaszocializációs modellje. Pedagógusképzés (Moodle tanulási keretrendszer)
  8. Tulics Helga (2011): Hallgatói identitás: a szerep sajátosságainak és az azonosulás
   háttértényezőinek vizsgálata. FETA-könyvek, 41-54
  9. Szivák Judit (1999): A kezdő pedagógus, Iskolakultúra, 4, 3-14.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való részvétel kötelező.
   Legfeljebb két óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   __

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A fogallkozásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   __

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   __

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga a foglalkozásokon elhangzott tananyag alapján, előre megadott szempontok alapján.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   __

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   __


Frissítve: 2016-09-09