Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOEV1NNB
  A tantárgy neve: Önérvényesítés
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: valamennyi
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: dr. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Féléves követelmények megbeszélése. Vitaindító bemutatók előadópárjainak kiválasztása, anyagok kiadása, időpontok megbeszélése. Önérvényesítés konkrét helyzetekben (esetgyűjtés).EA
  2Az asszertivitás fogalma. Az asszertivitás alapjai: kommunikációs sémák, magatartásmodell. Elfogadás és bizalom. A pszichés problémák kialakulásának modellje. Kommunikációs stílus felmérése.EA, Gy
  3Önértékelés és önismeret. A helyzetértékelés hatása: a viselkedésmódosítás kognitív útjai. RET és kognitív viselkedésváltoztatás.EA, Gy
  4A saját és mások elfogadásának szerepe a sikerességben. Versengés és együttműködés. Egymásrautaltság.EA, Gy
  5Az énközlések szerepe az önérvényesítésben. Az érdekek egyeztetése és az énközlések használata. A Gordon-módszer mindennapi alkalmazásai (vitaindító).EA, Gy
  6Asszertív, passzív, manipulatív és agresszív attitűd. Mindennapi játszmáink (vitaindító). Helyzetgyakorlatok.EA, Gy
  7Tranzakciók, játszmák és az egészséges (segítő) pozíció: TA a a mindennapi életben. Önelfogadás és mások elfogadása (helyzetgyakorlatok).EA, Gy
  8Tiszta célok és tiszta kommunikáció. A double bind és a megbetegítő kommunikáció (vitaindító)EA, Gy
  9Önérvényesítés és szabadság. Az igen-t és nem-et mondás következményei. Fromm és a szeretet művészete (vitaindító).EA, Gy
  10Empátia és értő figyelem szerepe a kommunikációban (helyzetgyakorlat). Az érzelmek szerepe a mindennapi társas érintkezésekben. Coleman és az érzelmi intelligencia (vitaindító).EA, Gy
  11Konfliktushelyzetek a gyakorlatban. Konfliktuskezelés és problémamegoldás. A konfiktus kimeneteleinek mátrixa, a megoldások elemzése.EA, Gy
  12Énvédelem és konstruktív megoldás. Asszertivitás a konfliktusok kezelésében (helyzetgyakorlatok).EA, Gy
  13Az asszertivitás, mint a viselkedésbefolyásolás szelíd módja. 1. Helyzetek megváltoztatása attitűdváltássalEA, Gy
  14Az asszertivitás, mint a viselkedésbefolyásolás szelíd módja. 2. Viselkedésbefolyásolás attitűdváltássalEA, Gy
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

  1. Berne, Eric (2009). Emberi Játszmák. Háttér Kiadó, Budapest
  2. Forgas, J. P. (2007). A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest
  3. Goleman, Daniel (2002). Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest
  4. Gordon, Thomas (2001). Emberi kapcsolatok - Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el?Assertiv Kiadó, Budapest
  5. Járó Katalin (szerk., 2005). Sors mint döntés. Az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó, Budapest
  6. Rogers, Carl R. (2006). Valakivé válni. Edge 2000 KFT, Budapest
  7. Satir, Virginia.(2001). Kommunikációs minták. In: Horváth. Szabó Katalin (szerk.). Családpszichológia I., Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiadványa, Piliscsaba
  8. Várkonyi Zsuzsa (2009). Mindennapi játszmáink: az emberi kapcsolatok pszichológiája. Jaffa Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke három alkalom, összesen 9 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az első alkalommal kiadott szakanyag alapján összeállított előadás, vitaindító 2-3 személyes kiscsoportban történő feldolgozása, bemutatása előre rögzített időpontban.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. A kiscsoportos szövegfeldolgozásban és annak bemutatásában való aktív részvétel, a bemutató alapján kialakuló vita koordinálása; 3. Kurzusbeli aktivitás (tananyagfeldolgozás, gyakorlatokon és vitafórumokon való részvétel). Az évközi jegyet a bemutató és az órai gyakorlati munkában való részvétel átlaga adja.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzások nem pótolhatóak. A kiadott anyag ismertetése legalább egy héttel korábban történő bejelentéssel, egy héttel elhalasztható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   _

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A kurzusbeli aktivitás utólagosan nem pótolható.


Frissítve: 2018-04-27