Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOI11ELK
  A tantárgy neve: Mentorálás módszere I.
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A gyakorlatban bevált sikeres mentorálási folyamat belső feltételei, folyamata. A változás feltételei, a beavatkozás szintjei.GY
  2.Mentori szerepek. A szerepellátáshoz kapcsolódó mentori feladatok. A mentorálás spektrumfolyamata a tanárképzésben. Mentorstratégiák megválasztása, alkalmazásuk sajátossága. Mentorálás módszerei.GY
  3.Mentortámogatási igények a tanárképzés iskolai gyakorlatain. "Co-teaching" modellek, stratégiák. Peer learning stratégiák, módszerek, technikák. Mentori esetanyagok feldolgozása, elemzése, értékelése.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Suplicz Sándor - Fűzi Beatrix (2011): Mentőöv tanároknak. A változás mentorálása. ÓE-TMPK, Budapest, (Elektronikus kiadvány)
  2. Fűzi Beatrix (2015): A tanári szerepmodell fejlesztésében rejlő lehetőségek.
   NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 4: pp. 39-57.
  3. Makó Ferenc(2016): A mentorálás módszerei a szakmai tanárképzésben. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-, 0002_mentoralas_modszertana/tananyag/DUBLINCORE-01-A_mentoralas_modszerei_a_s.html, Typotop Kiadó, Budapest, 2016., Szakmai pedagógusképzés sorozat, ISSN: 2598-7123
  4. Szivák Judit (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. ELTE PPK, Budapest, ISBN 978-963-284-482-4, ISSN 2064-4884
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fűzi Beatrix, Suplicz Sándor (2016):
   A mentorálás pedagógiája.
   Budapest: Typotop Kft., 166 p.
   (Szakmai pedagógusképzés; 18.)
   (ISBN:978-615-80494-7-4)
  2. M. Nádasi Mária (2011): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet A mentorképzés tartalmáról. ELTE, TÁMOP- 4.1.2.-08/2/B KMR-2009-0001. sz. PÁLYÁZAT 3.2 ALPROGRAM, ISBN 978 963 312 058 3
  3. Kotschy Beáta-Sallai Éva-Szőke-Milinte Enikő (2016): Mentorok tevékenységének támogatása. Segédanyag a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusgyakornokok mentorainak. Oktatási hivatal, Budapest, A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című
   kiemelt uniós projekt keretében készült kiadvány.
  4. Larry K. Shumway-Glenna Gallo-Sydnee Dickson
   Director of Teaching and L-Janet Gibbs (2011): CO-TEACHING HANDBOOK. Utah State Office of Education, Salt Lake City, (www.schools.utah.gov)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A kontakt-foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A hiányzás mértéke max. 1 konzultációs alkalom lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A kurzus gyakorlati foglalkozásain előírt tréning feladatokat kell megoldani, továbbá megadott kidolgozási minta alapján évfolyamdolgozatot kell készíteni.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlati foglalkozásokon nyújtott teljesítmények, továbbá az évfolyamdolgozat értékelésével kerül kialakításra az évközi jegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elfogadható hiányzás mértéke: maximum 4 óra. A gyakorlatok tréning-feladatai nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzatot ajánlhat meg, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első tíz munkanapjában pótolható az évfolyamdolgozat kidolgozása, a gyakorlatok feladatai nem pótolhatók.


Frissítve: 2017-03-02