Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOL11NLK
  A tantárgy neve: Hallgatói korosztállyal való foglalkozás
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Tulics Helga
  Oktató(k) neve: Tulics Helga

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Hallgatói életszakasz: átmenetek és krízisek. A "hagyományos" és a "nem hagyományos" hallgató. Pálya- és hallgatói identitás. Hallgatói szerepek a megváltozott felsőoktatásban.E
  2A tanárrá válás folyamata (hallgatói gyakorlat). Önismeret fejlesztése, tanácsadás, pályaszocializáció a mentor-hallgató kapcsolatban.E
  3A hallgatókkal való kapcsolatteremtés és kommunikáció optimalizálása. Közléssorompók elkerülése. Motiválás és az ellenállás kezelése.E
  4Érzelmi intelligencia, pszichológiai immunitás, énerő szerepe a tanári munkában. Érzékenyítés. A formatív értékelés megvalósulásaE
 3. Kötelező irodalom

  1. Gordon, T.(1990). A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Budapest
  2. Hajduska Marianna (2008). Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 45-84
 4. Ajánlott irodalom

  1. Horváth Tünde (2007). Pályakezdés előtt. A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a felsőoktatásban. In: Puskás – Vajda (szerk.) Felsőoktatásban tanuló fiatalom fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén, Magyarországom. FETA-könyvek, 137-150
  2. Kézdy Anikó (2007). Fejlődési krízisek vizsgálata egyetemisták körében. In: Puskás – Vajda (szerk.) Felsőoktatásban tanuló fiatalom fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén, Magyarországom. FETA-könyvek, 49-68
  3. Pauwlik Zsuzsa – Margitics Ferenc (2008). Pedagógusjelöltek érzelmi intelligenciája. Új Pedagógiai Szemle, június-július
  4. Ritoók P. (1989). Ifjúkori identitás és pályaszocializáció. In Ritoók P. – Gillemontné Tóth M. (szerk.): Pályalélektan. Szöveggyűjtemény. ELTE BTK, Tankönyvkiadó, Budapest, 48-68
  5. Szemerszki Marianna (2006). Hallgatók a tömegesedés időszakában. Educatio, 4, 736-752
  6. Zilinszky János (2006). Egyetem, Bologna után. Educatio, 4, 753-755
  7. Ludányi Ágnes: Tanárképzős hallgatók pályaszocializációs modellje. Pedagógusképzés (Moodle tanulási keretrendszer)
  8. Tulics Helga (2011). Hallgatói identitás: szerepelvárások elemzése és az azonosulás háttértényezőinek vizsgálata. ELTE PPK Szakdolgozat. Kézirat.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb két óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Szóbeli vizsga a foglalkozásokon elhangzott tananyag alapján, aktív és alkotó jellegű tananyagfeldolgozásra építve.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2011-06-27