Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOR11DLK
  A tantárgy neve: Oktatási rendszerek fejlődése
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A magyar közoktatási rendszer kialakulása, fejlődése a XX-XXI. században. A magyar oktatási rendszerek strukturális jellemzői. Az oktatási rendszer alrendszerei. A magyar iskolarendszer szerkezeti jellemzői és problémái.EA
  2.A modern közoktatási rendszer funkciói, az egyes funkciók között ellentmondások. Az oktatási rendszer kapcsolata más társadalmi alrendszerekkel. A tömegoktatási rendszerek kialakulása, fejlődése, az állam szerepe. Fejlődési modellek.EA
  3.A modern oktatási rendszerekre ható tényezők, strukturális jellemzőik, irányítási és szabályozási problémák. A nemzetközi együttműködés szerepe, az oktatás fejlődésében. Az Európai Unió oktatáspolitikája.EA
  4.Az oktatáspolitika alapértékei és az ezek közötti konfliktusok hatása az oktatási rendszerre. Nemzeti és közösségi oktatáspolitika. Centralizáció, decentralizáció.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001
  2. Halász Gábor: A magyar közoktatás az ezredfordulón. OKKER Kiadó, Budapest, 2001
  3. Halász Gábor: Az oktatás és az európai integráció. Új Pedagógiai Szemle. 2000/4. szám
  4. Coombs, Ph. H.: Az oktatás világválsága. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971
  5. Forrásirodalmak a Moodle rendszerben.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fehérkönyv az oktatásról és képzésről. Tanítás és tanulás., (COM(95) 590, 1995. november)
  2. Zöldkönyv a magyar közoktatás megújításáért, ECOSTAT, 2008
  3. Zöldkönyv: Migráció és mobilitás: kihívások és lehetőségek az EU oktatási rendszerei számára. Az Európai Közösségek Bizottságának kiadványa. Brüsszel, 2008
  4. Szárny és teher. Bölcsek tanácsa alapítvány, 2009, 1-126. old.; Háttéranyag
  5. Archer, M. S.: Az oktatási rendszerek expanziója, Iskolamester. 1988/4. szám, Oktatáskutató Intézet, Budapest
  6. Forrásirodalmak a Moodle rendszerben.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hallgató egy foglalkozásról hiányozhat.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   -

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   4 oldalas esszé készítése a tantárgy Moodle (tmpkteki.uni-obuda.hu) kurzusában megadott témakörök egyikéből.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   -

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az esszét a szorgalmi időszak utolsó hetéig kell beadni. Értékelés: megfelelt / nem megfelelt

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Az esszé oktató általi elfogadása a vizsgárabocsátás feltétele. Szóbeli vizsga, tételei a tantárgy Moodle kurzusából tölthetők le.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A Moodle kurzusban megadott témakörök egyikéből 10 oldalas esszé készítése. Az esszének legalább közepes osztályzatúnak kell lennie. Beadási határidő: a szorgalmi időszak utolsó hete

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A nem megfelelt, vagy be nem adott esszé a vizsgaidőszak első 10 napján pótolható különeljárási díj ellenében.


Frissítve: 2011-01-26