Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPA12DNM
  A tantárgy neve: A pedagógia alapjai
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tordai Zita
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében.Ea.
  2.A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.
  A gyermekkép változásának történeti áttekintése: őskor és ókor.
  Ea.
  3.A gyermekkép változásának történeti áttekintése: a középkor és a reneszánsz.Ea.
  4.A gyermekkép változásának történeti áttekintése: a reformációtól napjainkigEa.
  5.A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében: kiemelkedő pedagógusok, reformpedagógiai irányzatok, a mai iskolák.Ea.
  6.Oktatásügy az Európai Unióban.Ea.
  7.Gyerekek és fiatalok médiafogyasztása - A média hatás-mechanizmusaiEa.
  8.Gyerekek és fiatalok médiafogyasztása - A média hatása a fejlődésreEa.
  9.Digitális bennszülöttek az iskolábanEa.
  10.Egzotikus kultúrák gyermek- és nevelésfelfogása 1.Ea.
  11.Egzotikus kultúrák gyermek- és nevelésfelfogása 2.Ea.
  12.Egzotikus kultúrák gyermek- és nevelésfelfogása 3.Ea.
  13.Napjaink magyar oktatásának kihívásai. Komprehenzív és szelektív iskolarendszer.Ea.
  14.A XXI. sz. oktatási nehézségei. A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös tekintettel a mérnöktanári pályára.Ea.
 3. Kötelező irodalom

  1. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest
  2. Tomory Ibolya (2009) Mit jelent a műveltség nekünk és másoknak? , A művelődés-tanulás színterei a bozótiskolától az egyetemig, Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák foglalkozásterve, Educatio Kht,
   www.kooperativ.hu/...jelent_a_muveltseg_nekunk...masoknak/tanari_utmutato.pdf
   www.kooperativ.hu/...jelent_a_muveltseg_nekunk...masoknak/diakmelleklet.pdf
  3. A világ népei (2003) , Kísérleti tankönyv, Kolumbusz Humángimnázium Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Etyek-Botpuszta
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest
  3. Benedek András (2003): Változó szakképzés. Okker Kiadó, Budapest
  4. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  5. Boglár Lajos (1997) Indián nevelés, In: Magiszter, 21-23., Budapest
   (1998) Gyermekek a dél-amerikai indián törzsekben, In: Műhely, 5-6: 162-164., Budapest
  6. Tomory Ibolya (2010) Etiópia „többségi kisebbsége”, az oromók és egy demokratikus rendszer, a gadaa, In: Belvedere – Mítosz és valóság, XXII. évf. 1-2. szám, SZTE, Szeged
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az órákon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele az órákon való részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások a tantárgy másik kurzusán való részvétellel pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   feltétele az aláírás megszerzése.A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli.A vizsga a foglalkozásokon feldolgozottakból és a kötelező irodalmak anyagából tevődik össze.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlásra a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 2016-08-22