Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPA12NLM
  A tantárgy neve: A pedagógia alapjai
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix, Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében.
  Pedagógiai elméletek és kiemelkedő pedagógiai gondolkodók.
  EA
  2A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.
  A nevelés tartalmi és módszertani változásai.
  Az iskola mint nevelési és mint társadalmi intézmény, szerepe a modern társadalomban. Az iskolát érintő kihívások napjainkban.
  EA
  3A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös tekintettel a mérnöktanári pályára.
  A szakképzés célja, jelentősége.
  A szakképzés jelenlegi helyzete és fejlődési irányai.
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Benedek András (2003): Változó szakképzés. Okker Kiadó, Budapest
  2. Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  3. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest
  4. Szabó László Tamás (1988): A "rejtett tanterv". Magvető Kiadó, Budapest
  5. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás, azaz 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások a szorgalmi időszakban nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga a foglalkozásokon közösen feldolgozott és a szakirodalom önállóan elsajátított anyagára épül. Az írásbeli vizsgán az elégségeshez legalább 55%-os teljesítmény szükséges. Aki az írásbelin legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az szóban javíthatja (esetleg ronthatja) legfeljebb eggyel az érdemjegyét.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlásra a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 15-09-01