Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPA12NNM
  A tantárgy neve: A pedagógia alapjai
  Szak: MA mérnöktanár, BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix, Erdei Mónika

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a társadalom életében.EA
  2A gyermekkép változásának történeti áttekintése az őskortól a középkorig.EA
  3A gyermekkép változásának történeti áttekintése a középkortól napjainkig.EA
  4A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.EA
  5A nevelés tartalmának, módszereinek és tereinek változásai.EA
  6Kiemelkedő pedagógiai gondolkodók. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai.EA
  7Nevelés egzotikus kultúrákban. (A zsidó, muzulmán, busman és indián gyermekszemlélet néhány értékes eleme.)EA
  8A gyermekek és fiatalok médiafogyasztása.EA
  9"Digitális bennszülöttek" az iskolában.EA
  10Az iskola mint nevelési és mint társadalmi intézmény, szerepe a modern társadalomban. Az iskolát érintő kihívások napjainkban.EA
  11A magyar iskolaügy történeti alakulása. A mai magyar iskolarendszer és az árnyékoktatás.EA
  12Oktatás- és nevelésügy az Európai Unióban.EA
  13A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös tekintettel a mérnöktanári pályára.EA
  14A szakképzés célja, jelentősége. A szakoktatás rövid története Magyarországon. A szakképzés jelenlegi helyzete és fejlődési irányai.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet - bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Benedek András (2003): Változó szakképzés. Okker Kiadó, Budapest
  2. Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  3. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla (szerk.) (2003): Neveléstörténet szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest
  4. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozások 50%-án való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozások 50%-án való részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások a tantárgy másik kurzusának foglalkozásain pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga jellege: írásbeli és szóbeli.
   A vizsga a foglalkozásokon feldolgozottakból és a kötelező irodalmak anyagából tevődik össze.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlásra a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 2012-06-07