Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPO11DLK
  A tantárgy neve: Pedagógus az oktatási intézmény szervezetében
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 30 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 8
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó Katalin
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A pedagógusi pálya sajátosságai.EA
  2.Pedagógiai folyamattervezés, -szervezés.EA
  3.A pedagógus munkatevékenységei. Vizsgaelnöki feladatkörök, tevékenységi formák.EA
  4.A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.EA
  5.Pedagógusszerepek, szerepmodellek.EA
  6.A pedagógus kapcsolatrendszere, együttműködése.EA
  7.A pedagógus szakmai- és pedagógiai felkészültsége, képességei, attitűdjei. A pedagógus felelőssége. A pedagógus értékrendje.EA
  8.Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban. A félév értékelése.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.
  2. Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom. A 25 kontakt óra mellett kurzus 5 óra egyéni felkészülést (elektronikus tanulást) igényel.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A tantárgy témaköreit a hallgatók csoportmunkában dolgozzák fel, majd előadás formájában mutatják be - előre egyeztetett időpontban. Az egyes résztémakörökből minden hallgató házi dolgozatot készít.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Legalább elégségesre értékelt előadás és házi dolgozat.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt előadás és házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre értékelt előadás és házi dolgozat esetén adható megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2016-09-09