Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPP11NLK
  A tantárgy neve: Pedagógiai-pszichológiai ismeretek
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 30 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Suplicz Sándor
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Pszichológiai irányzatok, fejlődéselméletek. A mentorálás célja. A hallgatók nézeteinek feltárása. Milyen a jó tanár?Ea
  2.Értékrendi alapok/I.: Az érett személyiség. A tanár személye. A személyiség nem koherens rendszer. Elhárító mechanizmusok.Ea
  3.Értékrendi alapok/II.: Erkölcsi fejlődés. Erkölcsi alapértékek: 5 velük született kategória. Értékek a háttérben. A tanári szemlélet kulturális alapjai.Ea
  4.A tanár-diák és tanár-mentor kapcsolat értelmezése/I.: Tanításelemzés.Ea
  5.A tanár-diák és tanár-mentor kapcsolat értelmezése/II.:Tanórai jelenetek elemzése. A viselkedés és a kommunikáció üzenete. Érzelmi elfogadás, bizalom, hitelesség.Ea
  6.A tanár-diák és tanár-mentor kapcsolat értelmezése/III.:Az érzelmek és a tanítás-nevelés hatékonysága. Érzelmek és értékek kapcsolata. (FB)Ea
  7.Kutatási eredmények áttekintése/I.: A tanárképzés hatékonysága: mit ad a képzés, mit mér az iskola? A tanulás feltételei. Mit érzékel és mit nem az igazgató? Esettanulmányok jó és rossz tanárokról.Ea
  8.Kutatási eredmények áttekintése/II.: Diákvélemények. Személyiség és az érzelmi elfogadás. Erős és gyenge kapcsolatok, a kapcsolattartás korlátai. Kiégés. A humor, a pedagógiai tudás, szaktudás.Ea
  9.Az érzékelés, észlelés, döntés. Szabadon lebegő figyelem, intuíció. Az érzelmek és attitűdök döntést befolyásoló hatása. Előítélet, ítélet. Burkolt személyiségelméletek, ok-tulajdonítás, centrális és perifériális vonások és a sztereotípiák elmélete. Az önbeteljesítő jóslat. (FB)Ea
  10.A változás akadályai. Az elhárító mechanizmusok, saját konstrukciók merevsége. Kurt Lewin változáselmélete. Piaget: asszimiláció és akkomodáció. A produkciófelület. Személyiség – szerep – kapcsolati minták – reflektivitás.Ea
 3. Kötelező irodalom

  1. Suplicz Sándor (2011): A szerepszemélyiség fejlesztése - Szenzitív (mikro)tanítás-elemzés. Elérhető: tmpkvtk.uni-obuda.hu
  2. Gombos Katalin, Bányai Éva, Varga Katalin (2009): A tanulás affektív pszichológiai nézőpontból. Pedagógusképzés, No.2-3. 103-127.
  3. Hegyiné Ferch Gabriella: Az érzelmi intelligencia szerepe a nevelői munkában (Moodle tanulási keretrendszer)
  4. Jármai Erzsébet Mária: A tanulásfelfogás új paradigmája vagy eleink pedagógiai gondolkodásának esszenciája nyer igazolást? (Moodle tanulási keretrendszer)
  5. Kis Tamás: Szleng és karnevál http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/tanulmanyok/szleng_karneval.htm
  6. Ludányi Ágnes: Tanárképzős hallgatók pályaszocializációs modellje. Pedagógusképzés (Moodle tanulási keretrendszer)
  7. Pauwlik Zsuzsa – Margitics Ferenc: Pedagógusjelöltek érzelmi intelligenciája. Új Pedagógiai Szemle,
  8. Suplicz Sándor (2010): A tanári szemlélet kulturális alapjai. (Moodle tanulási keretrendszer)
  9. Suplicz Sándor - Fűzi Beatrix (2007): A pedagógusok sikeressége szempontjából fontos kompetenciák diákvélemények tükrében. Alkalmazott pszichológia, No.3-4.
  10. Zétényi Ágnes (1998): A hatékony tanár. Iskolakultúra http://epa.oszk.hu/00000/00011/00020/pdf/9810.pdf
 4. Ajánlott irodalom

  1. Konstantinos Kafetsios:Pályakezdők interperszonális készségei a munkahelyen. Bevezetés az inovicts módszertanba (Moodle tanulási keretrendszer)
  2. Haim G. Ginott: Teacher and Child (Moodle tanulási keretrendszer)
  3. Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  4. Csíkszentmihályi Mihály (2010): Tehetséges gyerekek – Flow az iskolában. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 12. fejezet (318-340. oldal)
  5. Dudás Margit (2007): Tanárjelöltek belépő nézeteinek feltárása. In: Falus Iván (szerk.): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest, (46-120. oldal)
  6. Marshall B. Rosenberg (2005): Így is lehet nevelni és tanítani – Erőszakmentes kommunikáció az iskolában és otthon. Agykontroll Kft., Budapest
  7. Kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása. Új Pedagógiai Szemle, 2009. No. 6. (Moodle tanulási keretrendszer)
  8. Suplicz, S. (2009): What Makes a Teacher Bad? - Trait and Learnt Factors of Teachers' Competencies. Acta Polytechnica Hungarica, No.3.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Hiányzás legfeljebb három alkalommal (9óra) engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megszerzésének feltétele: a foglalkozások legalább 70%-án való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga írásbeli és szóbeli részből tevődik össze. A vizsga a foglalkozásokon elhangzott tananyagra és kötelező szakirodalom önállóan feldolgozott anyagára épül. Kreatív elemként szerepelhet egy olyan kérdés is, amely a tanultak kreatív alkalmazását célozza. Ennek pontszámban kifejezett súlya nem haladhatja meg a vizsgakérdésekre szerezhető pontok 20%-át. Az elégséges eredmény eléréséhez a maximális pontszám legalább 51%-át kell elérni. Amennyiben az írásbeli vizsga legalább elégséges, a hallgatónak módja van szóbeli vizsgán is részt vennie, az írásbelire megajánlott érdemjegy javítása céljából. A sikeres vizsgához a szóbelin nyújtott teljesítménynek is el kell érnie az elégséges szintet. Sikeres írásbeli és szóbeli esetén a két jegy átlaga adja a végső érdemjegyet, amelyben a szóbeli 51%-os súllyal szerepel.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszakban a foglalkozások pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2014-02-12