Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPS11NLB
  A tantárgy neve: Pszichológia és személyiségfejlesztés I.
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tordai Zita
  Oktató(k) neve: Dr. Gyarmathy Éva, Dr. Suplicz Sándor, Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Féléves feladatok megbeszélése, időbeosztás készítése.
  A modern pszichológiai irányzatok hozzájárulása a pedagógusi/oktatói szerep alakításához. Emlékezet, tanulás, motiváció, iskolai motiváció.
  Előadás
  2.Pályaválasztás. Szocializáció.
  Stressz, konfliktuskezelés, iskolai konfliktusok elhárító mechanizmusok.
  A személyiség. Önismeret, lelki egészség.
  Nevelési stílusok, családi hatások.
  A tanári szerep elemzése. SWOT analízis. Felkészülés a mikrotanításra.
  Előadás
  3.A Szenzitív tanításelemzés bemutatása. Mikrotanítás és elemzése.Gyakorlat
  4.Mikrotanítás és elemzése.Gyakorlat
 3. Kötelező irodalom

  1. Dr. Tordai Zita:Pszichológia és személyiségfejlesztés I. E-learning Moodle Óbudai Egyetem
  2. E. A. Bennet (1999): Az igazi Jung (1., 2. és 3. fejezet). Animula Egyesület. ISBN 963 408119 3 (Beszerezhető: Animula Egyesület, 1021 Bp. Hűvösvölgyi u. 116.)
  3. C. Rogers (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000 Bp. ISBN 963 210 401 3
  4. Suplicz Sándor(2011): A SZEREPSZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSE – SZENZITÍV (MIKRO)TANÍTÁS -
   ELEMZÉS
  5. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest,
   (1. fejezet A pszichológia nézőpontjai, irányzatai és módszerei. 15-22
   2. fejezet Fejlődés és szocializáció. 29-50 valamint a kulcsfogalmak.
   3. fejezet Az én fogalma, az énfejlődés elméletei 51-73 valamint a kulcsfogalmak.
   4. fejezet A családi szocializáció jellemzői. 74-94 valamint a kulcsfogalmak.
   5. fejezet Érzelmek. 96-118 valamint a kulcsfogalmak.
   6. fejezet Az identitás alakulása: mi dől el serdülőkorban? 119-127
   7. fejezet Arousal, aktiváció és személyiség. 154-168
   9. fejezet A figyelem 215-223 valamint a kulcsfogalmak
   10. fejezet Tanulás és emlékezés 225-241 valamint a kulcsfogalmak (fejezet végén!)
   11. fejezet Az intelligencia 262-264
   19. fejezet A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái 418-451
   22. fejezet. Kellemes problémák, pályaválasztás… 496-534)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  2. Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Vincze Kiadó, Budapest.
  3. Selye János (1976): Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Kötelező

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyi, az utolsó foglalkozáson, vagy az utolsó foglalkozás napján(megbeszélés szerint), amely egy egyeztetett alkalommal pótolható. A zárthelyi összpontszámának 51- 62%-os teljesítése jelenti az elégséges szintet. 63-74% = közepes, 75-87% = jó, 88 -100% jeles.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Érvényes zárthelyi és a gyakorlati foglalkozásokról készített tapasztalatok reflexiók írásos összefoglalása szükséges. A reflexiókat, tapasztalatokat az oktatói szerepet értékelő SWOT analízissel kiegészítve az utolsó fohlalkozás utáni hét szerdai napjáig kell leadni. Ha az utolsó foglalkozás a szorgalmio időszak utolsó hetére eskik, akkor leadási határidő az utolsó hét szombati napjára módosul. Az évközi jegy a zárthelyi és a gyakorlati foglalkozások reflexióiról készített írásbelire kapott értékelés átlaga 50/50%-ban súlyozva.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Egy alkalommal történő hiányzás elfogadható. Hiányzások pótlása a hasonló tematikájú nappali vagy levelező mérnöktanári kurzuson lehetséges, amennyiben az adott félévben indult ilyen kurzus.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszakban a foglalkozások nem, de a zárthelyi az első 10 nap valamelyikén pótolható.


Frissítve: