Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPS22NLB
  A tantárgy neve: Pszichológia és személyiségfejlesztés II
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 8 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tordai Zita
  Oktató(k) neve: Dr. Gyarmathy Éva, Dr. Suplicz Sándor, Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Féléves feladatok megbeszélése, időbeosztás készítése. A tanári alkalmasság, kompetenciák. A tanár személye. A tanárkutatások eredményei. Objektív és szubjektív paraméterek. A tanár-diák kapcsolatok és morális szintek összefüggései.Előadás
  2.A morál és kultúra fontossága a tanári szerepben. Az OE. saját kutatási eredményei. A problémás diák. A bukás okai. Az operátori felkészítés szintjei, gyakorlottságon, szabályokon és tudáson alapuló tevékenység jellemzése. A viselkedésváltozás nehézségei.Előadás
  3.Szövegelemzés. Morális és kulturális elemek beépítése az oktatói szerepbeGyakorlat
  4.Szövegelemzés. Morális és kulturális elemek beépítése az oktatói szerepbeGyakorlat
 3. Kötelező irodalom

  1. Suplicz Sándor (2016): Pszichológia II. Elektronikus jegyzet.
  2. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest.
  3. Dr. Tordai Zita:Pszichológia és személyiségfejlesztés I. E-learning Moodle Óbudai Egyetem
  4. Videó Böjte Csaba: Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés. (Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=CGeAs0TQ3lE&spfreload=10)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata, Gondolat Kiadó, Budapest.
  2. Szabó Éva (1999): A "kedves", az "okos" és a "gonosz", avagy a kedvelt és a nem kedvelt tanár képének jellemzői. Alkalmazott pszichológia. 1. 1999. 1. 31-41.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Kötelező

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Aktív részvétel a foglalkozásokon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Egy alkalommal történő hiányzás elfogadható. Hiányzások pótlása a hasonló tematikájú nappali vagy levelező mérnöktanári kurzuson lehetséges, amennyiben az adott félévben indult ilyen kurzus.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. Amennyiben a hallgató írásbelije eléri a legalább elégséges szintet (min.51% a megszerezhető pontszámból), szóbeli kiegészítést tehet a jobb jegy megszerzése érdekében.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott jegy megszerzésére és elővizsgára nincs lehetőség.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszakban a foglalkozások pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: