Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPS22NLM
  A tantárgy neve: Pszichológia és személyiségfejlesztés I/2.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: mind
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 6 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Gyarmathy Éva dr.
  Oktató(k) neve: Suplicz Sándor, Tulics Helga

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Féléves feladatok megbeszélése. Prezentációk vállalása.L
  2Hallgatói prezentációk.L
  3Hallgatói prezentációk. Jövőkép.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest
  2. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat Kiadó, Budapest
  3. A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. 2009 Óbudai Egyetem TMPK Moodle intranet. ( Nem vizsgaköteles. A személyiségfejlesztő gyakorlatok segédanyaga.)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Atkinson (1994): Pszichológia Osiris-századvég, Budapest
  2. Jung C. G. (2005): Gondolatok a jóról és a rosszról. Kossuth Kiadó, Budapest
  3. Rogers C. (2003): Valakivé válni. A személyiség születése. Edge Kiadó, Budapest
  4. Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Vincze Kiadó, Budapest
  5. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest
  6. Elliot Aronson (2004): A társas lény. KJK. Bpudapest
  7. Erich Fromm (1993): A szeretet művészete. Háttér Kiadó, Budapest
  8. Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény, Comenius Bt.
  9. Gordon T.: Vezetői Eredményesség Tréning , Studium E. K. 1993
  10. Hamvas Béla (2004): Pathmos I-II. Medio Kiadó
  11. Klein Sándor (2001): Vezetés-és szervezetpszichológia. SHL Kiadó
  12. Konrad Lorenz (1973): A civilizált emberiség nyolc halálos bűne.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon való megjelenés kötelező, a még megengedett hiányzás mértéke 2 óra(2x45perc) Az esetleges hiányzások pótlása – mivel 3 órás blokk(amennyiben így szervezik a tárgyat) mulasztása is meghaladja a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban megengedett hiányzás mértékét – a témakör nappali tagozatos foglalkozásain lehetséges.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Évközi tanulmányi ellenőrzés nincs.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   _

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Prezentáció megtartása 15-20 percben: az első foglalkozáson elkészített időbeosztás szerint. Prezentáció témájának egyeztetése az oktatóval az 1. konzultáción. A prezentáció alapja PowerPoint bemutató, melyet bármilyen további eszközzel kiegészíthet. A prezentáció témakörei az alábbi kiadványunkból választhatók, az oktatóval történt egyeztetés alapján: A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz.
   Beadandó írásbeli feladatok:
   A prezentációk tapasztalatainak összegzése. A saját erősségek és hiányosságok elemzése, SWOT analízis. Az „Önfejlesztési terv” készítése, a félév élményei alapján. Mit kell még tennem konkrétan, időbontásban, hogy jobb tanár legyek? Beadandó a 14.(utolsó) tanulmányi héten hétfőn 16 óráig.
   Az érdemjegy kialakítása az alábbiak értékelésével történik:
   • Aktivitás, szerepvállalás, prezentáció a konzultációkon. (15 pont)
   • A beadott feladatok színvonala. (15 pont)
   Az eredményes félév feltétele a fenti követelmények mindegyikének legalább elégséges szintű (min 9 pont) teljesítése. Az érdemjegyek: 18-20p=2 21-23p=3 24-26p=4 27-30p=5 A feladatokat 12-es betűmérettel, formailag is igényes, nyomtatott Word dokumentumként kell leadni.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Maximum 2 óra(2x45 perc) hiányzás fogadható el. Pótlása a tárgy nappali tagozatos foglalkozásain történhet meg, előzetes egyeztetés alapján.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   -

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig az írásbeli feladatok pótolhatók.


Frissítve: 10-10-13