Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPS31NLM
  A tantárgy neve: Pszichológia és személyiségfejlesztés II/1.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: mind
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Gyarmathy Éva dr.
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pedagógus személye, szerepe, elvárások. A tanár, mint személyiségfejlesztő. Identitás. Diákvélemények. Iskolai motiváció. Tanárkutatások.EA
  2A problémás diák. A bukás okai. Az iskolai fegyelmezetlenségek okai. Képességek, kreativitás. A tanulók egyéni sajátosságainak felismerése, kezelése. Tanulási zavarok.EA
  3A csoport és a csoportmunka. Személyközi befolyásolás. Meggyőző közlés. Ember-gép rendszerek kognitív modellje.EA
  4A Gordon módszer. Alternatív iskolák szemléleti értékei. Terápiás lehetőségek. Diáktanácsadás.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest
  2. Bagdy Emőke (szerk.) (1997): A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen
  3. Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény. Comenius Bt., Pécs
  4. Gordon T. (1990): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest
  5. Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új Pedagógiai Szemle (1998/11)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Atkinson (1994): Pszichológia Osiris-századvég, Bp.
  2. Bugán Antal (1994): Érték és viselkedés Akadémiai Kiadó, Bp.
  3. Falus Iván (2007): A tanárrá válás folyamata, Gondolat Kiadó, Bp.
  4. Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény, Comenius Bt. Pécs
  5. O'Neil F. H., Drillings M. (szerk.) (1999), Motiváció. Elmélet és kutatás, Vince Kiadó, Budapest
  6. Oroszlány Péter (1997): Könyv a tanulásról AKG Kiadó Bp.
  7. Oroszlány Péter (2002): A tanulás tanítása. AKG Kiadó Budapest
  8. Perczel Tamás (1990): Életstratégia, foglalkozási szerep, értékorientáció Akadémiai Kiadó, Budapest
  9. Suplicz Sándor: Pszichológiai értelmező szótár /segédlet/ BMF BGK MPI, intranet
  10. Tóth László (2000): A pszichológia a tanításban Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való részvétel kötelező. A még megengedett hiányzás mértéke 3óra. (3x45perc).

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Nincs

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Aktív részvétel legalább 9 óra előadáson.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   -

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások csak párhuzamos kurzusban az oktatóval való egyeztetés után pótolhatók, amennyiben a félév során indul ilyen.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli és szóbeli, Minden aláírást szerzett hallgató írásbeli vizsgán vehet részt. Az írásbelin megszerezhető pontszám legalább 51%-a szükséges az elégséges jegy eléréséhez. Amennyiben a hallgató írásbelin elért pontszáma elérte a megszerezhető pontok min. 51%-át, és az írásbelin szerzett jegynél jobbat szeretne, szóbeli vizsgán vehet részt, ahol egy jegyet javíthat, vagy ronthat az írásbelin szerzett jegyhez képest.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   -


Frissítve: 14-02-10