Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPTV1NNB
  A tantárgy neve: Prezentációs technikák
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Dr. Ősz Rita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A prezentáció kommunikációelméleti megközelítése. Shannon-Weaver modell. Médiumok csoportosítása.L
  2A kommunikáció alapfogalmai. Verbális és non-verbális kommunikáció. Közvetett és közvetlen prezentáció.L
  3Prezentációs eszközök. A hagyományos előadás eszközei. Az audiovizuális előadás. A számítógép, mint prezentációs eszköz.L
  4A prezentációkészítés irányelvei. A bemutató készítés fázisai. A Power Point alapelemei.L
  5A képernyőtervezés elemei. Jelképrendszerek és szimbólumok használata. A szöveg
  kezelése. Kiemelések.
  L
  6A színek csoportosítása. A színek jelentése.L
  7Diatervezés. Színtervezés. Kísérőszöveg és jegyzetek.L
  8Grafiaki elemek. Objektumtervezés, aranymetszés.L
  9Az előadás. Mozgások és gesztusok. Metakommunikáció előadás közben.L
  10A vita. A hang.L
  11A prezi.com lehetőségei, használata.L
  12Az elkészített prezentációk bemutatása.L
  13Az elkészített prezentációk bemutatása.L
  14Egyéb prezentációs lehetőségek (videokonferencia, skype). Forgatókönyvek készítése.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Berke József-Virág Miklós: Számítógépes Grafika és prezentáció, Talentum 1998
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gallo, Carmine: Steve Jobs a prezentáció mestere. HVG Könyvek, Budapest, 2010.
   Pease, Allan: Testbeszéd: gondolatolvasás gesztusokból. 16. kiad. Budapest, Park Kiadó,
   2002
  2. Pease, Allan: Testbeszéd: gondolatolvasás gesztusokból. 16. kiad. Budapest, Park Kiadó,
   2002
  3. Forgó Sándor – Hauser Zoltán – Kis-Tóth Lajos: A multimédia oktatástechnológiája EKTF, Eger, 2001.
  4. Johannes, Itten: A színek művészete. Göncöl Kiadó, Budapest, 1997
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A hiányzások megengedett mértéke 2 foglalkozás összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Prezentáció készítése és előadása magyar és/vagy idegen nyelven, illetve zárthelyi írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegybe az egyes feladatok az alábbiak szerint számítanak bele:
   - Zárthelyi dolgozat: 30 %
   - Prezentáció elkészítése: 30%
   - Prezentáció előadása: 40%

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A prezentáció elkészítése és bemutatása csak a szorgalmi időben pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak a zárthelyi pótólható.


Frissítve: 2016-02-16