Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPZ11DLK
  A tantárgy neve: Pszichológia-, pedagógia-, és nevelésszociológia időszerű kérdései
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Ladnai Attiláné

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés, áttekintés, célok kiemelése. A félév zárásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése, megbeszélése.
  Csomópontok
  - Az oktatáspolitika egyes aktorainak szerepe és jelentősége a sikeres tanulási folyamatban, tanár, diák, szülő, iskola: mint tényezők.
  - Pozitív pszichológia és pozitív pedagógia vívmányai, küzdelmei és hozadékai az oktatási-nevelési folyamatban. A XXI. század paradigma eltolódásának reflexiói.
  - Tanári és szülő: személyiség, kompetenciafejlődés –és fejlesztés. Az érett személyiség hatása és hatékonysága. A kapcsolat minőségének és milyenségének pozitív hozadékai.
  - Az eredményes iskola társas világa, környezeti hatások. Rejtett tanterv, kortárs kapcsolatok, motivációs egymásra hatások jelentősége, ki- és felhasználásának lehetőségei.
  Tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, reflektálás, továbbfejlesztési javaslatok, irányok megfogalmazása.
  EA
  2.A pozitív pszichológia (autotelitás, megküzdés, flow, flourishing) a pedagógia vonatkozásában. A pozitív oktatás feltételei, jelenléte és létjogosultsága, működő példák bemutatása. A tanegység feldolgozásának célja horizonttágítás, reflektív-, kritikai-,kritikai-elemző-, értelmező- és feltáró attitűd fejlesztése, saját tapasztalatok felhasználásával.EA
  3.Tanár, szülő, diák. Az eredményes iskola társas világa, környezeti hatások. Rejtett tanterv, kortárs kapcsolatok, motivációs egymásra hatások, iskolai és szülői „szerepek”, pozíciók. A tanegység célja ismeretbővítés, objektív véleményformálás, reflektálás elősegítése a (saját) praxis vonatkozásában.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. SELIGMAN M.E.P.(2011): Flourish – Élj boldogan! A boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése. Akadémiai Kiadó, Budapest
  2. SELIGMAN, M. E. P. (2012): Az optimista gyermek. Akadémiai kiadó, Budapest.
  3. OLÁH A. (szerk.) (2012): A pozitív pszichológia világa. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest
  4. HAMVAI Cs. –PIKÓ B. (2008): Pozitív pszichológiai szempontok a pedagógia világában: A pozitív pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia 108. évf. 1. szám 71–92.
  5. HÉJJ A. (2013): Mikor figyel a diák? Egy kibernetikai modell és a valóság. In: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012.: I. kötet. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs.
  6. PLÉH Cs.: A pozitív pszichológiai hagyományok Európában. Iskolakultúra: 2004/5.
  7. SELIGMAN M. E. P. (2009): Positive education: positive psychology and classroom interventions. In.: Oxford Review of Education vo.35, No.3, June. p. 293-311.
  8. LANNERT J.-NAGY M. (2006, szerk.) Eredményes iskola. OFI Budapest.
  9. BÁLINT Á. (2014): Towards the Positive Psychology of Adolescence. HERJ 2014/2.
  10. HOLECZ A.– MOLNÁR Sz.:Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán. Iskolakultúra. 2014/10. p.3-13
 4. Ajánlott irodalom

  1. CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (2010): Az áramlat, Flow a tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai kiadó, Budapest.
  2. FREDRIKSON, B. (2015): A pozitív érzelmek hatalma. Akadémiai kiadó, Budapest.
  3. FŰZI B. (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) (2012): A tanári munka sikeressége a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében PhD. értekezés
  4. GOLEMAN, D. (2008): Érzelmi intelligencia. Háttér kiadó, Budapest.
  5. KLEIN S. (2012): Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról. Edge 2000 Kiadó Kft, Érd.
  6. PAJOR G. (2015): „Gyorsabban, magasabbra, bátrabban”- de hogyan? avagy Teljesítménymotiváció iskolai környezetben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  7. SZABÓ É.(2006): Szeretettel és szigorral. Akadémiai kiadó, Budapest.
  8. Csapó B. (2006): A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra, 2. sz. 3-16
  9. SZABÓ L. T.(1988/2003): A „rejtett tanterv”. In: Meleg Csilla (szerk.) Iskola és társadalom. Dialóg Campus, Budapest–Pécs,337–347.
  10. RÉTHY E. (2003): Motiváció, Tanulás, Tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
  11. HUNYADY Gy.– M. NÁDASDI M. – SERFŐZŐ M.(2006): „Fekete pedagógia” Értékelés az iskolában. Argumentum Kiadó, 2006.
  12. MRÁZIK J. (2010) A tanárok hangja. Ad Librum, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   "A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy konzultációs alkalom."

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az oktatóval előre egyeztetett témakör kritikai és reflektív feldolgozása, bemutatása szakirodalmi források és tapasztalati anyag felhasználásával.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Félévközi feladat teljesítése (feldolgozás és bemutatás), valamint aktív órai részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzás, az évfolyam feladat-kidolgozás és annak bemutatása a kontakt fogalkozásokon túlmenően nem pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Az előírt feladat kidolgozása és bemutatása, valamint a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítménye alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzatot ajánlható meg.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-01-29