Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSD11NLM
  A tantárgy neve: Szakdolgozat
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 6 óra labor
  Követelmény: aláírás
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István és a szakdolgozatok belső konzulensei

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szakdolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményei. A konzulens szerepe, a támogatás módszerei. A portfólió elkészítésének tartalmi és formai követelményei. Az egyetemi és az iskolai mentortanár szerepe, a támogatás módszerei.L
  2.A szakdolgozati téma kiválasztása. Szakmai konzultáció az egyetemi belső konzulenssel.L
  3.Önálló munka.L
 3. Kötelező irodalom

  1. TÁJÉKOZTATÓ
   a műszaki szakoktatói és mérnöktanári záróvizsga előkészítéséről,
   lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről,
   végzős hallgatók részére
   http://tmpk.uni-obuda.hu/ugyintezes-szakdolgozat.php
  2. Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat K., Bp. 256 o.
  3. Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki K., Bp. 37-67. o.
  4. Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
  5. Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Varga Lajos (2002): Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK kari jegyzet.
  2. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Bp.
  3. Schmercz István - Varga Lajos (2008): Kutatás-módszertan II. Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe. BME, Bp.
  4. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az első tájékoztató foglalkozáson, valamint a négy szakmai konzultáción az egyetemi belső konzulenssel, a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A szakdolgozati téma elfogadása és a konzulens választása után a hallgató kötelessége felvenni a kapcsolatot az egyetemi belső konzulenssel. A 4. hétig a hallgató elkészíti a szakdolgozati témabejelentő lapot (letölthető: http://tmpk.uni-obuda.hu/ugyintezes-szakdolgozat.php), és egyezteti annak tartalmát az egyetemi belső konzulennssel. Az elfogadott témabejelentőt kinyomtatva - amelyet az egyetemi belső konzulens aláírásával igazol -, és elektronikusan is le kell adni a Központ titkárságán. A szakdolgozat-előkészítő konzultáción való részvételt, ill. a hallgató érdemi munkáját a konzulens aláírásával igazolja a konzultációs naplóban. Ehhez szükséges, hogy a hallgató írásban vagy elektronikusan a konzulens rendelkezésére bocsássa a téma vázlatát, a pontos célkitűzést, a megfogalmazott hipotézis(eke)t, a vizsgálati módszereket és a félév végére a szakdolgozat kb. 30%-át. Ezeket az egyetemi belső konzulens értékeli. A konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint a hallgatónak számot kell adnia előrehaladásáról, melynek minőségéről az egyetemi belső konzulens győződik meg. Tapasztalatait szóban, írásban, vagy elektronikus úton közli a hallgatóval.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Előtanulmányi követelmény: 70 kredit teljesítése. Érdemi részvétel a konzultációkon, valamint a szakdolgozat megfelelő színvonalú és legalább 30%-os készültségi foka. A témához kapcsolódó irodalom feldolgozása a hallgató önálló munkáján alapuló szintézis kell, hogy legyen.
   Ha a szakdolgozat terjedelme a 30%-ot nem éri el és/vagy színvonala nem megfelelő, akkor az aláírás megtagadható. Az aláírást a szakdolgozat belső egyetemi konzulense adja meg.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szakmai előrehaladás és az önálló munka ütemezése az egyetemi belső konzulenssel való megállapodás szerint történik. Ha a hallgató ettől eltér, orvosi igazolás bemutatása szükséges.
   Az aláírás feltételeinek teljesítése csak a szorgalmi időszakban valósítható meg.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 12-06-14