Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSD12NNM
  A tantárgy neve: Szakdolgozat
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: aláírás
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István és a szakdolgozatok belső konzulensei

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szakdolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményei. A konzulens szerepe, a támogatás módszerei.L
  2.A portfólió elkészítésének tartalmi és formai követelményei. Az egyetemi és az iskolai mentortanár szerepe, a támogatás módszerei.L
  3.Önálló munka. A szakdolgozati téma kiválasztása.L
  4.Szakmai konzultáció az egyetemi belső konzulenssel.L
  5.Önálló munka.L
  6.Önálló munka.L
  7.Szakmai konzultáció az egyetemi belső konzulenssel.L
  8.Önálló munka.L
  9.Önálló munka.L
  10.Szakmai konzultáció az egyetemi belső konzulenssel.L
  11.Önálló munka.L
  12.Szakmai konzultáció az egyetemi belső konzulenssel.L
  13.Önálló munka.L
  14.A félévi munka értékeléseL
 3. Kötelező irodalom

  1. TÁJÉKOZTATÓ
   a műszaki szakoktatói és mérnöktanári záróvizsga előkészítéséről,
   lebonyolításának, valamint a szakdolgozat elkészítésének rendjéről,
   végzős hallgatók részére
   http://tmpk.uni-obuda.hu/ugyintezes-szakdolgozat.php
  2. Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat K., Bp. 256 o.
  3. Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki K., Bp. 37-67. o.
  4. Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
  5. Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Varga Lajos (2002): Kvantitatív módszerek a pedagógiai kutatásban. BMF BGK kari jegyzet.
  2. Varga Lajos (szerk., 2006): Kutatás-módszertan I. Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. BME, Bp.
  3. Schmercz István - Varga Lajos (2008): Kutatás-módszertan II. Bevezetés a pedagógiai deduktív és szociálpszichológiai kutatás módszereibe. BME, Bp.
  4. Falus Iván - Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker K., Bp.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az első tájékoztató és az utolsó heti értékelő foglalkozásokon, valamint a négy szakmai konzultáción az egyetemi belső konzulenssel, a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A szakdolgozati téma elfogadása és a konzulens választása után a hallgató kötelessége felvenni a kapcsolatot az egyetemi belső konzulenssel. A 4. hétig a hallgató elkészíti a szakdolgozati témabejelentő lapot (letölthető: http://tmpk.uni-obuda.hu/ugyintezes-szakdolgozat.php), és egyezteti annak tartalmát az egyetemi belső konzulennssel. Az elfogadott témabejelentőt kinyomtatva - amelyet az egyetemi belső konzulens aláírásával igazol -, és elektronikusan is le kell adni a Központ titkárságán. A szakdolgozat-előkészítő konzultáción való részvételt, ill. a hallgató érdemi munkáját a konzulens aláírásával igazolja a konzultációs naplóban. Ehhez szükséges, hogy a hallgató írásban vagy elektronikusan a konzulens rendelkezésére bocsássa a téma vázlatát, a pontos célkitűzést, a megfogalmazott hipotézis(eke)t, a vizsgálati módszereket és a félév végére a szakdolgozat kb. 30%-át. Ezeket az egyetemi belső konzulens értékeli. A konzulenssel egyeztetett ütemezés szerint a hallgatónak számot kell adnia előrehaladásáról, melynek minőségéről az egyetemi belső konzulens győződik meg. Tapasztalatait szóban, írásban, vagy elektronikus úton közli a hallgatóval.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Előtanulmányi követelmény: 70 kredit teljesítése. Érdemi részvétel a konzultációkon, valamint a szakdolgozat megfelelő színvonalú és legalább 30%-os készültségi foka. A témához kapcsolódó irodalom feldolgozása a hallgató önálló munkáján alapuló szintézis kell, hogy legyen.
   Ha a szakdolgozat terjedelme a 30%-ot nem éri el és/vagy színvonala nem megfelelő, akkor az aláírás megtagadható. Az aláírást a szakdolgozat belső egyetemi konzulense adja meg.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szakmai előrehaladás és az önálló munka ütemezése az egyetemi belső konzulenssel való megállapodás szerint történik. Ha a hallgató ettől eltér, orvosi igazolás bemutatása szükséges.
   Az aláírás feltételeinek teljesítése csak a szorgalmi időszakban valósítható meg.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 12-06-14