Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSE11DLK
  A tantárgy neve: Integráció és szegregáció kérdései
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 20 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az integráció és a szegregáció alapkérdései, céljai, dilemmái, megvalósulása és hatásai.EA
  2.Különleges nevelési igény és felzárkóztatás – Kisebbségek, etnikai csoportok és a tanulási siker. Háttértényezők, a tanulók megismerése. A differenciálás kérdései.EA
  3.Különleges nevelési igény és felzárkóztatás. Problémás tanuló és kezelése - A differenciálás kérdései. Az érdeklődés, a tanulási stílus és siker összefüggései. Alternatív pedagógiák és megoldási lehetőségek.EA
  4.Különleges nevelési igényű tanuló vizsgahelyzetben – esetek, szituációk elemzése, gyakorlatok. A visszajelzés, értékelés szerepe.EA
  5.Különleges nevelési igényű felnőtt vizsgahelyzetben - esetek, szituációk elemzése, gyakorlatok. A visszajelzés, értékelés szerepe.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Csányi Yvonne – Perlusz Andrea (2001): Integrált nevelés - inkluziv iskola, In: szerk. Falus-Báthory: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Osiris, Budapest
  2. Dr. Benczéné Csorba Margit és tsai (2007): Integrációs módszertani kézikönyv. Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó, Kaposvár
  3. Réthy Endréné (2002): A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában, Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia, 102.évf. 3.sz. 281-300., Budapest
  4. Torgyik Judit – Karlovitz János (2006): Multikulturális nevelés, Bölcsész Konzorcium, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fülöp Istvánné (2011): Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával - IPR az iskolai gyakorlatban. Dávid-Educator Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és Oktador Pedagógai Szolgáltató Intézet, Hajdúszoboszló
  2. Csoma Gyula (2009): Felnőttoktatási sajátosságok, http://ofi.hu/tudastar/problemak-kerdesek/felnottoktatasi
  3. Gyarmathy Éva – Füzi Beatrix (2016): Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Typotop Kft. Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Aktív részvétel a foglalkozásokon. A megengedett hiányzás maximum egy alkalom.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, mely a foglalkozásokon elhangzottak anyagára, az önállóan elsajátított szakirodalomra és a feldolgozott szituációkra épül. Az írásbeli részben az alapismeretek ellenőrzésére kerül sor. A szóbeli vizsgán a hallgatók egy vizsgaszituációt elemeznek a különböző szereplők szempontjából, megfogalmazzák a vizsgaelnöki szerepre vonatkozó feladatot, mondanivalót és azt indokolják.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-02-05