Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSGH1NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertani iskolai gyakorlat
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr., Dr. Tóth Péter, Dr. Makó Ferenc, Dr. Ősz Rita, Dr. Simonics István, Dr. Fűzi Beatrix, Dr. Holik Ildikó Katalin, Hajnal Andrea, Szabó Zoltán, Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hallgatók közös hospitáláson vesznek részt a gyakorlóiskolában. Az egyetemi vezetőtanár irányításával megbeszélik a látottakat.L
  2.Egyéni hospitálás a mentortanár óráin. Felkészülés a saját órák megtartására.L
  3.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  4.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  5.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  6.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  7.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  8.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  9.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  10.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  11.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  12.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  13.Egy összefüggő téma tanítása a mentortanár irányítása és felügyelete mellett.L
  14.A félévi munka értékelése az egyetemi vezetőtanár és a mentortanár bevonásával.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Rakaczkiné Tóth Katalin - Farkasné Gelei Júlia: Gyakorlatvezetés. SZIE GTK Tanárképző Intézet Kiadványai Gödöllő 2004
  2. Hajdú Erzsébet (szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlathoz és dokumentumok elkészítéséhez. ELTE, BIP, 2003.
  3. Pavlik Oszkárné – Szilágyi Imréné: Szaktanácsadók kézikönyve. Tanácsadás – fejlesztés. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2000.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A laboratóriumi foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A közös hospitálásokról való hiányzások megengedett mértéke összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók a félév folyamán hospitálási naplót vezetnek (min. 4 meglátogatott óráról, 2 közös és 2 egyéni hospitálás), megtartott óráikhoz óravázlatot készítenek. Az óravázlatokat előzetesen be kell mutatni a gyakorlóiskolai vezetőtanárnak (mentortanárnak). A hallgatók a félév folyamán egy összefüggő téma tanításának előkészítését és az órák/foglalkozások megtartását összesen legalább 15 órában végzik. Oktatómunkájukról min. 2 oldalas önértékelést készítenek.
   Legkésőbb a 14. oktatási héten a portfoliót le kell adni az egyetemi oktatónak. A portfolió tartalma: hospitálási jegyzőkönyvek, óravázlatok, önértékelés, mentortanár szöveges értékelése.
   A félév folyamán a hallgatónak egy vizsgatanítást kell tartania a gyakorlóiskolában, melyen jelen van az egyetemi oktató is.
   A hallgató munkáját szövegesen is és érdemjeggyel is értékeli a mentortanár.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a portfolióra, a vizsgatanításra kapott érdemjegy és a gyakorlói iskolai vezetőtanár által a félévi munkára adott érdemjegy kerekített átlaga. Egyik komponens sem lehet elégtelen. Nem megfelelő színvonalú vizsgatanítás esetén az egyetemi vezetőtanár újabb óra megtartását írhatja elő.
   A vizsgatanítás időpontját legalább 2 héttel előzetesen egyeztetni kell az egyetemi vezetőtanárral.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az ismételt vizsgatanítást a szorgalmi időszakban teljesíteni kell.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az el nem fogadott portfolió a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: