Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSK11NLK
  A tantárgy neve: Tanári kompetenciafejlesztés
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.1. A tanárképzés képesítési követelményei Magyarországon és külföldön. Tanári kompetenciák rendszere, standardok a tanárképzésben. Tanári kompetenciák a XXI. század elején.Gy
  2.A tanárok szakmai fejlődése, a kompetenciaterületek tanári szerepekhez kapcsolódó fejlesztése. A professzionális tanárrá válás folyamata.Gy
  3.Tanárjelöltek és gyakorló tanárok saját kompetenciafejlesztési igénye. Peer Learning a tanárképzésben. Tanári kompetenciák értékelése, tanúsítása.Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Hermann Zoltán, Imre Anna, Kádárné Fülöp Judit és mtsai.: Pedagógusok az oktatás kulcsszereplői-Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről.OFI, Budapest, 2009., ISBN 978-963-682-646-8,
  2. Jaap Scheerens: Teachers' Professional Development. EU., Luxembourg, 2010., ISBN 978-92-79-15186-6
  3. M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. In: "TÁMOP - 4.1.2-08/2/B/KMR pályázat, 3.2 alprogram", ISBN 978 963 312 015 6
  4. Nagy Mária: Tanári kompetenciák - nemzetközi összehasonlítás. In: "Pedagógusképzés" 2008/3-4.
 4. Ajánlott irodalom

  1. A tanárképzés képesítési követelményei. ELTE PPK., 2006.
  2. A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei. (15/2006. IV. 3. OM rendelet 4. számú melléklet), 2006.
  3. Kelemen Gyula (2004): Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai. In: "Pedagógusképzés", 4.sz. 81-92.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációs alkalmakon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy foglalkozásról való hiányzása engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   _

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   _

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A két gyakorlat feladatainak teljesítése (20%). Az évfolyamdolgozat kidolgozásának színvonala és a prezentáció minősége, továbbá a bemutatóhoz kapcsolódó csoportmunka- megbeszélés során nyújtott teljesítmény (80%). A tanulmányt nyomtatva és fűzve, továbbá elektronikus formában is be kell benyújtani a kurzus oktatójának.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozások feladat-végrehajtásai nem pótolhatók. Az évfolyamdolgozat és a prezentáció a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül még benyújtható értékelésre.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   _

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A tanulmány, a PPT prezentáció pótlólagos benyújtása értékelés céljából.


Frissítve: 2011-11-30