Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMG2NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: mérnöktanár, kiegészítő
  Szakirány: gépész
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Gépszerkezettani jellegű tantárgyak a szakképzésben.
  A tantárgyi célokat befolyásoló tényezők a gépelemek tanításában. A gépszerkezettani tantárgyak helye és szerepe a középfokú szakképzés tantárgyi rendszerében. A tantárgykör tanítása során fejlesztendő képességek és készségek. A képzési tartalom általános felépítése és a tananyag elrendezésének elvei a gépelemek tananyagában.
  EA+GY
  2A gépszerkezettani jellegű tantárgyak tanításának sajátosságai.
  A térszemlélet és térképzelet fejlesztésének szükségessége és lehetőségei. Az ábrák reprodukciója és rekonstrukciója a tengelykapcsolók témaköreinek tanításában. A gépszerkezeteket bemutató ábratartalmak tanulásának általános szempontjai.
  Méretezési és kiválasztási feladatok tanítása a gépszerkezettani jellegű tantárgyakban.
  A méretezési feladatok tanításának követelményei és módszerei a tengelyek méretezésének témájában. A kiválasztási feladatok jellemzőinek bemutatása a gördülőcsapágyak tanításában. Az életszerű feladatok követelményei. Projekt jellegű feladatok.
  EA+GY
  3A konstruáló képesség fejlesztése.
  A kombinatív és funkcionális gondolkodás szükségességének bemutatása a kötőgépelemek témáinak tanításában. A szerkesztési tevékenység fázisai. Az alapelv és a működési elvek kapcsolata. A megoldások hiányosságainak jellege, csökkentésük lehetőségei.
  EA+GY
  4A motiváció lehetőségei a gépszerkezettani témák tanításában.
  A technikai újdonságok és a technikatörténeti gyökerek hatása a műszaki érdeklődésre. Fordított analógia alkalmazása a rugók összekapcsolásának tanításában. A hasonlat, a bemutatás és a nyitva hagyott problémák alkalmazása. A szerkezeti elemek fontossága és a szabványosítás szerepe.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet)
   BL-335
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szabó István: A gépelemek alapjai (tankönyv)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke 1 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félévközi követelmény egy projektfeladat módszertani kidolgozása, amelynek témája az ajánlott listából szabadon választható. A feladat szöveges része min. 5000 karakter. Szakirodalmi hivatkozások és ábrák nélkül a feladat nem fogadható el. A feladat beadásának módja: papíralapú és elektronikus változat (mindkettő beadandó). A beadás határideje: az utolsó módszertan óra kezdete. Zárthelyi dolgozat írása a tantárgy anyagából az utolsó órán.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az önállóan elkészített feladatra és a zárthelyi dolgozatra adott jegyek számtani átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban újra megírható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 11-12-05