Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMG2NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: gépész
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Gépszerkezettani jellegű tantárgyak a szakképzésben.
  A tantárgyi célokat befolyásoló tényezők a gépelemek tanításában.
  EA+Gy
  2.A tantárgyak helye és szerepe a középfokú szakképzés tantárgyi rendszerében. A tantárgykörök tanítása során fejlesztendő képességek és készségek.EA+Gy
  3.A képzési tartalom általános felépítése és a tananyag elrendezésének elvei. A gépszerkezettani jellegű tantárgyak tanításának sajátosságai.Gy
  4.A térszemlélet és térképzelet fejlesztésének szükségessége és lehetőségei.EA+Gy
  5.A gépszerkezeteket bemutató ábratartalmak tanulásának általános szempontjai. Az ábrák reprodukciója és rekonstrukciója.EA+Gy
  6.A méretezési és kiválasztási feladatok tanításának követelményei és módszerei. Életszerű feladatok.EA+Gy
  7.A konstruáló képesség fejlesztése. A kombinatív és funkcionális gondolkodás.EA+Gy
  8.A szerkesztési tevékenység fázisai. Az alapelv és a működési elvek kapcsolata. A megoldások hiányosságainak jellege, csökkentésük lehetőségei.EA+Gy
  9.A gépelemek tanítás folyamata.EA+Gy
  10.A gépelemek tanítás megszervezése.EA+Gy
  11.A gépelemek tanítás módszerei.EA+Gy
  12.Feladatrendszeres és programozott tananyag-feldolgozás.EA+Gy
  13.A tanulók gépelemek tudásának ellenőrzése és értékelése. Tantárgytesztek készítése és értékelése.Gy
  14.Felkészülés az órákra, tanmenet- és óravázlat készítés.Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet)
   BL-335
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tóth Béláné: A műszaki ábrázolás fejlődése. Ponticulus Hungaricus webfolyóirat. 2008. 12./ Hídverők
  2. Szabó István: A gépelemek alapjai (tankönyv)
  3. Tóth Béláné - Tóth Péter: Oktatástechnológia és multimédia Ligatura 2009.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke 2 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. A félévközi feladat egy módszertan projektfeladat, amelynek témája az ajánlott listából szabadon választható. A feladat szöveges része min. 5000 karakter. Szakirodalmi hivatkozások és ábrák nélkül a feladat nem fogadható el. A feladat beadásának módja: papíralapú és elektronikus változat (mindkettő beadandó). A beadás határideje: az utolsó módszertan óra kezdete.
   2. Mikrotanításhoz óra- és táblavázlat készítése kötelező. A beadás határideje a mikrotanítás egyeztetett időpontja.
   3. A heti előadásokhoz a gyakorlatokon írásbeli feladatok kapcsolódnak. A feladatok beadásának módja: papíralapú. A beadás határideje az adott gyakorlati óra vége.
   4. Zárthelyi dolgozat írása a tantárgy anyagából az utolsó órán.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az önállóan elkészített projekt feladat és annak bemutatása, valamint a zárthelyi eredményének átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen heti feladatok a szorgalmi időszakban újra megírhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: