Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMI1NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: info
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Az informatika módszertan fogalma, tárgya, feladatai és kapcsolatrendszere.EA+GY
  2.Tantervek. Az Informatika tantárgy helye és szerepe a szakmacsoportos alapozó- és szakképzésben. Az oktatás cél- és követelményrendszere.EA+GY
  3.Didaktikai alapelvek érvényesítése és didaktikai feladatok megoldása az informatika oktatásában. Az Informatika tantárgy tanítás-tanulási folyamatának szervezeti- és munkaformái.EA+GY
  4.A programozás tanításának történeti áttekintése az adott gépekre írt programoktól a programnyelvtől és számítógéptípustól független algoritmizálásig.EA+GY
  5.Algoritmusleíró eszközök: Pszeudokód - Folyamatábra - Struktogram. A mondatszerű leírás vizualizálása. Folyamatábra szimbólumok. A strukturált programozás elvének érvényesítése a folyamatábrás algoritmusmegfogalmazásban.EA+GY
  6.Az algoritmikus szemléletű tanítás-tanulási folyamat sajátosságai. A hagyományos és a számítógépes feladatmegoldás összehasonlító elemzése.EA+GY
  7.Az algoritmus-szerkesztés elemeinek tanítása. Megoldási algoritmusok gép nélküli ellenőrzése. A mintapéldák szerepe az algoritmizálás tanítási-tanulási folyamatában.EA+GY
  8.A számítógép-programozás oktatásának módszertani sajátosságai. Az objektumorientált és vizuális programnyelvek témakörök oktatásának témaspecifikus módszerei, munkaformái és taneszközei. Zárthelyi dolgozat I.EA+GY
  9.A témakörök tananyagának mikroszerkezete és de Block taxonómiája alapján az informatika tudás értelmezése. A különböző programnyelvek szintaktikai és szemantikai szabályai tanításának és tanulásának módszerbeli sajátosságai.EA+GY
  10.Az alkotóképesség fejlesztése a számítógép-programozás által. A kreativitás értelmezése és fejlesztésének lehetőségei, módszerei a számítógép-programozás témakörben. Mikrotanítás.EA+GY
  11.A problémamegoldó stratégia alkalmazásának lehetőségei. Az algoritmizálás és a heurisztikus módszerek alkalmazása a programozás tanítása-tanulása során. A gondolkodás rugalmasságát fejlesztő módszerek. A problémamegoldás komplex értelmezése.EA+GY
  12.Differenciálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás.EA+GY
  13.Zárhelyi dolgozat II.EA+GY
  14.A félév értékeléseEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok) . Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1996.
  2. Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI, 2012.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny, 2012/66. 10639-10848.
  2. Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/
  3. Pólya György: A gondolkodás iskolája. Akkord Kiadó, Budapest, 2000.
  4. Pentelényi Pál: Az algoritmikus személetmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban. Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1999.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 2 alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók mikrotanítást tartanak a 10. héten előre egyeztetett témából. A mikrotanításhoz óravázlat készítése kötelező, a beadási határidő a mikrotanítás időpontja. Az 8. és a 13. héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a félév során feldolgozott ismeretekből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a két zárthelyi dolgozatra, valamint a mikrotanításra kapott jegyek átlaga (kerekítéskor a zárthelyi dolgozatok érdemjegye a döntő). Valamennyi részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók. A sikertelen mikrotanítás a szorgalmi időszakban javítható. Az elégtelenre értékelt vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat(ok) a félév utolsó óráján, a 14. héten pótolható(k).

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A mikrotanítás pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 13-10-07