Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMI2NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: mérnök informatikus
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tantárgy helye és szerepe a szakmacsoportos alapozó- és szakképzésben. Az oktatás cél- és
  követelményrendszere.
  EA
  2.Az informatika tudás szerkezete és a fogalmi sokszínűség megnyilvánulása
  a számítógép felépítése (a hardver) témakör vonatkozásában.
  EA
  3.Az informatika tananyag strukturális és tartalmi elemzése.
  Mikrotanítás 1.
  EA
  4.Az informatikai ismeretek alkalmazásának műveletei, alapvető készségek és jártasságok.EA
  5.A teljesítményképes tudás fejlesztésének módszerei és eszközei a hálózati operációs rendszerek témakörben.
  Mikrotanítás 2.
  EA
  6.A téma feldolgozása során alkalmazott munkalapok, feladatlapok, példatárak alapvető
  típusai. A témakörök belső és külső kapcsolatrendszere.
  EA
  7.Az induktív és a deduktív tananyag-feldolgozási mód összehasonlítása az operációs rendszerek oktatása kapcsán. A gondolkodási műveletek szerepe és jelentősége a téma tanítás-tanulási folyamatában.
  1. zárthelyi dolgozat
  GY
  8.A készség- és jártasságfejlesztés témaspecifikus módszerei. Az általános és speciális képességek és fejlesztési lehetőségeik a tantárgy tanításában.
  Mikrotanítás 3.
  GY
  9.A problémamegoldás komplex értelmezése. A problémafelvető és –megoldó oktatás szerepe és
  jelentősége a hálózati kommunikáció témakör tanításában. A gondolkodásbeli rugalmasság és az analógiás gondolkodás fejlesztésének bemutatása a téma tanításán keresztül.
  GY
  10.A tudásszint ellenőrzésének tantárgyi sajátosságai és eszközei a bemutatók létrehozása és
  szerkesztése témakör tanításában. A formatív és a szummatív értékelés sajátosságai.
  Mikrotanítás 4.
  GY
  11.A feladatlapok kidolgozása, feladatok főbb típusai és azok jellemzői. Témazáró feladatlapok összeállítása, a pontszámok meghatározása. Az eredmények értékelése, az érdemjegy megállapítása.GY
  12.A számítástechnika laboratórium kialakításának és üzemeltetésének szempontjai. A hardver és
  szoftver kiválasztás alapelvei. Alapvető szervezeti és munkaformák a számítástechnika
  laboratóriumban.
  Mikrotanítás 5.
  GY
  13.A tanulási tevékenység vezérlésének és szabályozásának módszerei. A tanuló munkavégzés ellenőrzésének és értékelésének sajátosságai.GY
  14.Zárthelyi dolgozat
  Mikrotanítás pótlása (max. 3 fő)
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában Ligatura Kiadó, Budapest, 2004
  2. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet) rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet)
  3. Tóth Péter: A komplex gondolkodásfejlesztési stratégia szerepe az informatika módszertanban (publikáció)
  4. Tóth Péter: A tanulói problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének stratégiái (publikáció)
  5. Moodle kurzusbeli források
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pólya György: A gondolkodás iskolája. Akkord Kiadó, Budapest, 2000
  2. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, 1993
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 6 óra..

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat a kötelező irodalomból és az órák anyagából (7. és 14. oktatási hét)
   Mikrotanítás, egyéni ütemezés szerint
   Az évközi jegy a zárthelyi dolgozatok, a mikrotanítás kerekített értéke.
   Kerekítéskor a zárthelyi dolgozatok érdemjegye a döntő.
   A félévközi jegy mindhárom komponensének legalább elégségesnek kell lennie.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   nincs

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   I. Két zárthelyi dolgozat a kötelező irodalmokból.
   II. Mikrotanítás egy kiosztott informatikai témából
   Évközi jegy: a két zh és a mikrotanítás átlaga. Mindhárom komponensnek legalább elégségesnek kell lennie.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A mikrotanításokat a 14. oktatási héten lehet pótolni, de ezt előzetesen egyeztetni kell.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   nincs

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig a zárthelyi dolgozatok pótolhatók.


Frissítve: