Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMI3NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: info
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó Katalin
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Az alkalmazói ismeretek tanításának céljai és feladatai az oktatás különböző szintjein.EA+GY
  2.A programalkalmazások témaköreinek tartalma, a tananyagok szerkezete, elrendezése, követelmények. A témakörök közötti kapcsolatrendszer.EA+GY
  3.Didaktikai alapelvek a programalkalmazások témakörben.EA+GY
  4.A programalkalmazások oktatása során alkalmazott munkaformák és módszerek.EA+GY
  5.Alapvető tananyag-feldolgozási módok a programalkalmazások oktatásában. Zárthelyi dolgozat I.EA+GY
  6.Fogalmak tanítása, fogalmi szintek kialakítása a programalkalmazások témaköreiben.EA+GY
  7.Az algoritmusok szerepe a tanulási folyamat optimalizálásában.EA+GY
  8.A gondolkodási műveletek szerepe és jelentősége a programalkalmazások témakörének tanítási-tanulási folyamatában.EA+GY
  9.A készség- és jártasságfejlesztés témaspecifikus módszerei. Mikrotanítás.EA+GY
  10.A produktív és reproduktív programalkalmazás értelmezése, módszerei. Feladat- és problémamegoldás.EA+GY
  11.Ellenőrzés és értékelés a programalkalmazások témakörében.EA+GY
  12.A programalkalmazások oktatásának környezete. A hardver és szoftver kiválasztás szempontjai. A programalkalmazások tankönyvei, feladatgyűjteményei.EA+GY
  13.Zárhelyi dolgozat II.EA+GY
  14.A félév értékeléseEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok) . Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1996.
  2. Tóth Péter: Oktatási stratégiák a szakképzésben. DSGI, 2012.
  3. Szlávi Péter-Zsakó László: Az informatika oktatása. http://people.inf.elte.hu/szlavi/TAMOP-2/EgybenGeneralva/
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny, 2012/66. 10639-10848.
  2. Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/
  3. Pólya György: A gondolkodás iskolája. Akkord Kiadó, Budapest, 2000.
  4. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, 1993.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke összesen 3 alkalom maximum 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók mikrotanítást tartanak a 9. héten előre egyeztetett témából. A mikrotanításhoz óravázlat készítése kötelező, a beadási határidő a mikrotanítás időpontja. Az 5. és a 13. héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a félév során feldolgozott ismeretekből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a két zárthelyi dolgozatra, valamint a mikrotanításra kapott jegyek átlaga (kerekítéskor a zárthelyi dolgozatok érdemjegye a döntő). Valamennyi részjegynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók. A sikertelen mikrotanítás a szorgalmi időszakban javítható. Az elégtelenre értékelt vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat(ok) a félév utolsó óráján, a 14. héten pótolható(k).

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A mikrotanítás pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 14-06-26