Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMK1NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: könnyűipari mérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A műszaki rajz oktatás tantervi szabályozása.
  A rajztudás mint az általános műveltség része.
  A Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv elemzése.
  Kompetencia alapú tantervek.
  EA
  2.A rajztudás mint a szakmai műveltség része.
  A rajzoktatás helye és szerepe a szakmai orientációban és a szakképzésben.
  A hazai rajzoktatás történeti áttekintése.
  EA
  3.Az ábrázolási módok kialakulása és fejlődése.
  A téri-vizuális képességek rendszere.
  A legfontosabb rajzi témakörök tanításának módszertana.
  GY
  4.A tantárgy tanulásának sajátos módszerei.
  A rajzoktatásban alkalmazható legfontosabb stratégiák.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005*
  2. Séra László – Kárpáti Andrea – Gulyás János: A térszemlélet. Comenius kiadó, Pécs, 2003*
  3. Bálványos Huba – Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció, Balassi Kiadó, Budapest, 1997*
  4. Szatmári Béla: Fejezetek a géprajztanítás (szakrajztanítás) módszertanából, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
  5. * bizonyos fejezetei
 4. Ajánlott irodalom

  1. Robert Sekuler – Randolph Blake: Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000
  2. Alan Baddeley: Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003
  3. Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2003
  4. Tóth Péter: A hazai rajzoktatás története a népoktatási törvényig. A rajziskolák. Neveléstörténet, 2005. 1-2. sz.
  5. Tóth Péter: A hazai rajzoktatás története a népoktatási törvényig. A rajziskolák. Neveléstörténet, 2005. 1-2. sz.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. Zárthelyi dolgozat (10. oktatási hét)
   2. Tanulmány készítése a d) pontban leírtak szerint (14. oktatási hét)

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   nincs

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Egy min. 10 oldalas tanulmány készítése az alábbi témakörök egyikében:
   – a síkmértani szerkesztések tanításának módszerei
   – a vetületi ábrázolás és csonkolt testek (síklapú és forgás) tanításának módszerei
   – az axonometrikus ábrázolás tanításának módszerei
   – az áthatások tanításának módszerei
   – a metszeti ábrázolás tanításának módszerei
   – a felületi érdesség és a méretmegadások tanításának módszerei
   – az alak-, a helyzet- és a mérettűrések, valamint az illesztések tanításának módszerei
   – a jelképes ábrázolások tanításának módszerei
   – a számítógéppel segített rajzolás és modellezés tanításának módszerei
   A tanulmány készítése során kifejtendő
    az adott témakör tanításának sajátosságai
    az adott témakör tanulásának sajátosságai
    a tanulási tevékenység vezérlésének, szabályozásának módszerei
    az alkalmazható oktatási módszerek (konkrét példákkal illusztrálva)
    a dominánsan fejlesztendő képességek köre (gyakorlati példákkal illusztrálva)
    a gyakoroltatás eszközei és módszerei (konkrét példákkal illusztrálva)
    az ellenőrzés és értékelés eszközei és módszerei (konkrét példákkal illusztrálva)

   A tanulmány formai követelményei:
    A4-es lapméret
    2,5 cm-es margó méret (bal, jobb, fent, lent)
    12 pt-os betűnagyság
    szimpla (1-es) sortávolság

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Elégtelen zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   nincs

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   nincs

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig mind a tanulmány, mind pedig a zárthelyi dolgozat pótolható.


Frissítve: