Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMK3NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: könnyűipari
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Katona Judit
  Oktató(k) neve: Orcsik Gézáné

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Anyagszerkezettan jellegű tantárgyak a szakképzésben. Az anyagtudomány tárgykörébe tartozó tantárgyak szerepe és jelentősége szakképzésben. A tananyag tartalmi felépítése. A követelményrendszer jellegzetességei.EA+GY
  2.A tantárgyi célokat befolyásoló tényezők az anyagszerkezet tantárgy tanításában. Az anyagszerkezettan jellegű tantárgyak helye és szerepe a középfokú szakképzés tantárgyi rendszerében.EA+GY
  3.A tantárgykör tanítása során fejlesztendő képességek és készségek. A képzési tartalom általános felépítése és a tananyag elrendezésének elvei.EA+GY
  4.Az anyagszerkezettan és az arra épülő tantárgyak tanításának sajátosságai.EA+GY
  5.Mikrotanítás.EA+GY
  6.A tantárgy helye és szerepe az alapozó és a modulrendszerű képzésben. A tantárgy és a kapcsolódó technnológiai jellegű tárgyak témaköreinek strukturája és tartalmi elemzése. A tantárgy-csoport tartalmi elemeinek fejlesztése, a fejlesztés szükségessége és lehetőségei.EA+GY
  7.A könnyűipari anyagszerkezettan tananyag tanításának és tanulásának általános szempontjai.
  Projekt jellegű feladatok.
  EA+GY
  8.A konstruáló képesség fejlesztése.
  A kombinatív és funkcionális gondolkodás szükségességének bemutatása.
  EA+GY
  9.Mikrotanítás.EA+GY
  10.A képességfejlesztés lehetőségei és módszerei. A témakörök sajátosságainak jelentősége.EA+GY
  11.A motiváció lehetőségei az anyagszerkezettani témák tanításában. Motiváló munkaformák.
  A technikai újdonságok és a technikatörténet fejlődésének hatása a műszaki érdeklődésre. Hagyományos és új rendszerű technológiákban alkalmazott szerkezeti megoldások bemutatása. A bemutatás és a nyitva hagyott problémák ismertetése. A szabványosítás szerepe és jelentősége.
  EA+GY
  12.A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése. Tesztek, feladatlapok. Tesztek megoldása. A tanítási órán kívüli tanulás szervezeti keretei.EA+GY
  13.Zárthelyi dolgozat írásaEA+GY
  14.A félév értékelése és zárása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet)
   BL-335
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félévközi feladat egy módszertan projektfeladat elkészítése. A feladat beadásának módja: papíralapú és elektronikus változat (mindkettő beadandó). A beadás határideje: az utolsó módszertan óra kezdete.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A évközi jegy alapja az önállóan elkészített feladat.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A javításra illetve kiegészítésre visszaadott feladat a szorgalmi időszakban újra beadható.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 12-06-17