Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMM1NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: műszaki menedzser
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Pentelényi Pál
  Oktató(k) neve: Dr. Pentelényi Pál

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A módszertan fogalma, tárgya, feladatai és kapcsolatrendszere.
  Tantárgyak és kompetenciák a szakképzésben.
  A tantárgy(csoport) tanításának céljai és feladatai, tartalma.
  EA+GY
  2.A tananyagrészek oktatás-módszertani szempontok szerinti csoportosítása.
  A tananyag elrendezése. A tanterv. Tananyagelemzés (strukturális, mennyiségi, minőségi). Felkészülés az órákra, tanmenet és óravázlat készítés.
  EA+GY
  3.A programnyelvtől független algoritmizálás.
  A programozás tanításának története.
  EA+GY
  4.Az algoritmikus szemléletű tanítás-tanulási folyamat sajátosságai.
  A módszerek megválasztásának szempontjai.
  EA+GY
  5.A problémamegoldás tanítása.
  A feladatmegoldás lépései és módszerei.
  A hagyományos és a számítógépes feladatmegoldás összehasonlító elemzése. Problémaelemzés és modellalkotás.
  A megoldási terv.
  EA+GY
  6.Algoritmusleíró eszközök (folyamatábra, struktogram, pszeudokód) összehasonlítása.
  Az algoritmus szemléltetés szerepe a tervezés és az ellenőrzés fázisaiban.
  A követési táblázat.
  EA+GY
  7.A problémamegoldás taníthatóságának vizsgálata.
  Az algoritmus szerkesztés elemeinek tanítása.
  A lépésről-lépésre módszer.
  EA+GY
  8.A tanulók tudásának ellenőrzése és értékelése. Félévközi tudásellenőrzés I.EA+GY
  9.A tanulók tudásának ellenőrzése és értékelése. Félévközi tudásértékelés II.EA+GY
  10.Komplex algoritmusok szerkesztése.
  A strukturált programozás elvének érvényesítése a folyamatábrás algoritmus-megfogalmazásnál.
  EA+GY
  11.A mintapéldák szerepe az algoritmizálás tanítás-tanulási folyamatában.
  Alapvető algoritmus-típusok tanítása.
  EA+GY
  12.Az induktív és deduktív tárgyalásmód összehasonlítása.EA+GY
  13.Kreatív és reproduktív tevékenységek vizsgálata.EA+GY
  14.Gyakorló tanárok munkájának értékelési szempontjai.EA+Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Pentelényi Pál:
   Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban
   Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.
  2. http://www.banki.hu/%7Etkt/modszertan.php
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pál Pentelényi:
   Development of Algorithmic Thinking
   Ligatura Ltd., Budapest, 1998. 112 p.
  2. http://www.banki.hu/_kfp/index.html
  3. (Publikációk/dr.Pentelényi Pál: Algorithmic approach in the teaching-learning process)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés a 8. és 9. héten. Feladat No1
   A féléves tematika és a megadott irodalom szinkronban történő áttanulmányozását követően az anyagot számonkérő MINTA-ZÁRTHELYI tervezése és kidolgozása
   A) 40 perc alatt megválaszolható/kidolgozható zárthelyi kérdés-sor, ill. feladatlap elkészítése
   B) A saját tervezésű zárthelyi részletes megoldásának elkészítése
   (javító kulcs − értékelési tervvel)

   Feladat No2
   Választott téma tanítására való felkészülés
   A) Óravázlat
   B) Prezentáció

   Feladat No3
   Önálló irodalomkutatás
   (elektronikus és/vagy nyomtatott irodalomjegyzék)
   +
   Az önállóan feltárt irodalomból egy szabadon választott konkrét téma ismertetése
   A) Rövid tartalmi ismertető/összefoglaló
   B) Prezentáció

   Feladat No4
   Aktív, folyamatos részvétel a szakmódszertani on-line fórumon (minimum 5 megnyilatkozás: téma indítás és/vagy hozzászólás valamely témához).


   A fent vázolt feladatok közül kettő teljesítése kötelező, amelyek közül az egyik: a Feladat No4 mindenki számára kötelező.

   Az on-line fórumon való részvétel kötelezettsége mellett tehát mindenki szabadon választhat az első három feladat közül − kötelezően legalább egyet.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a foglalkozásokon kifejtett tevékenység és a félév során elkészített feladatok értékelése alapján - a tanulmányi ellenőrzések és a feladatok átlagának kerekített értékeként - kerül megállapításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Bármilyen elmaradás csak a szorgalmi időszak végéig pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 11-08-30