Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMM2NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: műszaki menedzser
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Francsovics Anna
  Oktató(k) neve: Fodorné Kovács Edit

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A módszertan tárgya, feladata. a tananyag tartalma, struktúrája, módszertani javaslatok.
  A követelmények ismertetése. A vállalkozástan/vállalkozási ismeretek tantárgy kialakulása, helye a szakoktatásban. Szerepe a szakmacsoportos alapozó- és szakképzésben. A tantárgy tartalma, szerkezete a különböző iskolatípusokban. Az oktatás cél- és követelményrendszere. Új OKJ. A témakörök sajátosságai, kapcsolatai, a módszerek kiválasztása, a kiválasztást befolyásoló tényezők. Az oktatás világtendenciái. Az EU szerepe. Vállalkozási ismeretek oktatása Európában. 3L. Megbeszélés. Prezentáció.
  EA+GY
  2.A tantervek és a társadalmi-gazdasági elvárások kapcsolata. A Zöld-könyv. A vállalkozói kompetencia elemei, fejlesztésének stratégiái. Újszerű oktatási és képzési kezdeményezések (Seed, JAM, AKG, POP, PSZÁV, MNB, stb.) Projektmunka. Megbeszélés.
  A képzési tartalom általános felépítése, a tananyag elrendezésének elvei. A témakörök helye és szerepe a középfokú szakképzés rendszerében. Tantárgyi szakmai és vizsgakövetelmények elemzése, összehasonlítása. Új OKJ. Szabadon választott témakör-vázlatok, óravázlatok. Megbeszélés. Prezentáció.
  Motivációs lehetőségek és eszközök alkalmazása a tantárgy egyes témaköreinél. Az üzleti kommunikáció témakör feldolgozása. Témakör-vázlat, óravázlatok. Megbeszélés. Prezentáció.
  EA+GY
  3.Tanítási-tanulási stratégiák. A tanítás tervezése, a felkészülés menete. A módszertani feldolgozás főbb szempontjai, a teljesítményképes tudás fejlesztése. Óravázlatok készítése. Megbeszélés. Prezentáció.
  A képességek fejlesztése a tantárgy egyes témaköreinek segítségével. Sajátos nevelési és oktatási módszerek. A kommunikációs készség fejlesztésére alkalmazott technikák. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére alkalmazott tipikus feladatok. Prezentáció.
  Diákvállalkozások és tanirodai foglalkozások tervezése, irányítása. Személyi és tárgyi feltételek. Alapvető szervezeti és munkaformák. A tanulói munkavégzés ellenőrzésének és értékelésének sajátosságai.
  EA+GY
  4.Sajátos tantárgyi módszerek alkalmazása a tanulói teljesítmények mérésénél és értékelésénél a tantárgy egyes témaköreiben. A kérdezés módszertana. Vizsgatételek, témazáró dolgozatok összeállítása, tesztek, pontozás, értékelés. Versenyek, a szakmai vizsga. Az új típusú vizsgáztatás. Megbeszélés. Prezentáció.
  Számítógépes feladatmegoldások, programok beépítése a tanítási-tanulási folyamatba. Informatikai ismeretek alkalmazása. Sulinet digitális tudásbázis. EBCL-vizsga, az Európai Gazdasági Oklevél megszerzéséhez szükséges feltételek.
  Megbeszélés. Prezentáció.
  A bemutatás, szemléltetés eszközei. Prezentációk készítésének szempontjai. "Üzemlátogatás" szervezése. Segédletek, folyóiratok, példatárak és számítógépes programok alkalmazási lehetőségei. Aktualitások. Megbeszélés. Prezentáció.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Szakmai és vizsgakövetelmények ( NSZFI)
  2. Új pedagógiai szemle
  3. Szakképzési Szemle
  4. Szakoktatás
  5. Köznevelés
  6. Felnőttoktatás
  7. Munkaadó lapja
  8. Sulinet portál
  9. http://tudatosvasarlo.hu
   (www.ctpinfo.hu)
  10. http://www.eletpalya.hu/
   (http://www.nmkepzo.hu)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Hajós-Eperjesi: Jogi és vállalkozási ismeretek
  2. Szabó-Déri: Gazdasági és vezetési alapismeretek
  3. Dr.Langer-Dr.Raátz:Üzleti kommunikáció
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   o Az órák látogatása
   o 1 házi dolgozat elkészítése,
   o A gyakorlatokon feldolgozásra kerülő tananyagok értékelhető, egyéni módszertani feldolgozása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   o Mikrotanítás választott témakörben. A tananyag tartalmi és strukturális elemzése.(Szóbeli)
   o Aktuális témában szemelvényezés, prezentáció. (Szóbeli)
   o Házi dolgozat:
   • A tananyag egy választott témakörének feldolgozása, + 1 óravázlat és prezentáció készítése (új ismeret feldolgozó óra); (írásban)
   • Egy választott témakör vonatkozó összefoglaló órájának terve (írásban)
   • Témazáró feladatlap (40 perc) összeállítás, értékelési útmutatóval (írásban)

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 10-10-14