Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMV1NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: villamosmérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Hassan Elsayed
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az elektrotechnika-elektonikai szakmacsoport szakmai képzéseihez kapcsolódó modulok tananyagegységeinek szakelméleti- és gyakorlati oktatási sajátosságai. A szaktanár felkészülése a tanórákra; tanmenet-, tematikus terv- és tanóraterv kidolgozása a szakképzési dokumentum-rendszer (SZVK, KP, intézményi szakképzési program) felhasználására építve. A rendszerközvetítő oktatási- és a szituatív tanulási paradigma megválasztásának kritériumai az elektrotechnikai tananyag- egységek tanításához. Az elektrotechnika-elektronika oktatás makro- és mikrostruktúrája. A szakmai kompetencia fejlesztés. A célorientált tanári és tanulói eljárások megválasztása a tananyagegységek sajátosságainak figyelembevételével. Induktív és deduktív tananyag-feldolgozási stratégiák alkalmazása a villamos alaptörvények-, tételek-, szabályok oktatásában.EA+GY
  2.Induktív és deduktív tananyagfeldolgozási stratégiák alkalmazása a villamos alaptörvények-, tételek-, szabályok oktatásában. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Feladatrendszeres gondolkodás-fejlesztés. Csoportdinamikai elveken alapuló módszerek alkalmazása a szakelméleti- és a gyakorlati oktatás során. Oktatási stratégiák módszertani sajátosságai. A motiváció, mint eszköz és cél a tanítási órákon. A szemléltetés lehetőségei. Taneszközök alkalmazása a szakelméleti- és gyakorlati foglalkozásokon.EA+GY
  3.Tanári- és tanulói kísérletek megtervezése. Team munka módszer-, projekt módszer-, portfólió módszer. CBT és WBT, PLE módszerek alkalmazása az új ismeretek oktatásában/gyakorlásában. A képességfejlesztés lehetőségei és módszerei az elektrotechnikai-elektronikai képzések tanítási-tanulási folyamatában. Tanulói teljesítmények mérésének módszerei, eszközei a szakmai képzés moduláris kimeneti követelményihez kapcsolódóan. Tanulmányi teljesítmények (szakmai elméleti – és gyakorlati tudás) értékelése, a kompenzációra vonatkozó tanári döntések.EA+GY
  4.Egzakt módszerek a tanulmányi teljesítmények mérésében/értékelésében. Munkalapok, feladatlapok, tantárgytesztek tervezése-, használata-, beválás vizsgálata. A gyakorlati oktatás módszertana, a gyakorlati tudás mérése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Makó Ferenc: A tanulás folyamata I-II-III. Budapest : Fontys-BMF, 2001.
  2. Kadocsa László: Az atipikus oktatási módszerek Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006.
  3. Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár. Új Mandátum Könyvkiadó :
   Budapest, 2004., ISBN: 9639494682
  4. Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási
   folyamatban. Ligatura Ltd., Budapest, 1999. 128 p.
  5. Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti
   Tankönyvkiadó Rt. Universitas Felsõokt. Lekt. : Budapest, 2004., ISBN: 9631944662
 4. Ajánlott irodalom

  1. Belbin, Meredith: A team, avagy az együttműködõ csapat 4.kiad. Edge 2000 Kiadó :
   Budapest, 2003., ISBN: 9632068998, ISSN: 1418-6586
  2. Falus Iván ; Kimmel Magdolna: A portfólió. ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék :
   Budapest, 2003., ISBN: 963950047X
  3. Henczi Lajos (szerk.): Kézikönyv a szakmai vizsgák szervezéséhez Budapest, MKIK-NSZFI, 2007.
  4. Petriné Feyér Judit: A problémaközpontú csoportmunka. Gondolat Kiadói Kör, 2004.,
   ISBN: 9639500793
  5. Schaffhauser Franz: Új tanulói teljesítmény-értékelési módszerek a szakképzésben és felnőttképzésben (elektronikus könyv), Számalk, 2007.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 2. és 4. konzultációs alkalommal tantárgyteszt megírása. Három évközi egyéni feladat kidolgozása írásban.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A b) pont szerinti ellenőrző feladatok teljesítése. A zárthelyik 40%, az egyéni feladat- kidolgozások 60% súlyozással kerülnek értékelésre.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozatok a szorgalmi időszakban - az oktatóval egyeztetett időpontban - pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az egyénileg előírt feladatok kidolgozásai - pótló jeleggel - a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig nyújthatók-be értékelésre.


Frissítve: 10-10-14