Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMV1NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan I.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: villamos
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szaktárgyak oktatás-módszertanának tárgya, helye a tudományok rendszerében. Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport tantervei, modulrendszere és az oktatás sajátosságai.EA+Gy
  2.A szaktanár felkészülése a tanórákra; az SZVK-, a központi program-, a szakképzési program használatával.EA+Gy
  3.A rendszerközvetítő - és a szituatív tanulási rendszer megválasztásának kritériumai az elektrotechnikai tananyagegységek tanítása során. Képzési célok pontos meghatározása a kompetencia-követelmények figyelembe vételével.EA+Gy
  4.Induktív és deduktív tananyag-feldolgozási stratégiák alkalmazása a villamos alaptörvények oktatásában. A módszerek megválasztásának szempontjai. Elektrotechnikai-elektronikai alapfogalmak tanításának módszerei.EA+Gy
  5.A motiváció, mint cél és eszköz a szakképzésben. A tanítási órák motiválása. Motiváló módszerek.EA+Gy
  6.Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Feladatrendszeres gondolkodás-fejlesztés.EA+Gy
  7.Csoportdinamikai elveken alapuló módszerek alkalmazása a szakmacsoportos alapozó képzés során.EA+Gy
  8.A szakképzésben alkalmazott összetett módszerek, stratégiák használata. Félévközi tudásellenőrzés I.EA+Gy
  9.A szemléltetés lehetőségei a szakelméleti- és gyakorlati foglalkozásokon.EA+Gy
  10.Programozhatóság az elektronikai ismeretek oktatásában. A CBT-, WBT-, PLE irányzatok módszereinek alkalmazása.EA+Gy
  11.Tankönyvek, tanári- és tanulói segédkönyvek, kézikönyvek használata.EA+Gy
  12.Tanulói teljesítmények, a kimeneti kompetenciák mérésének módszerei, eszközei a szaktárgyak oktatásában. Tanulmányi teljesítmények (szakmai elméleti – és gyakorlati tudás) értékelése, a kompenzációra vonatkozó tanári döntések.EA+Gy
  13.Egzakt módszerek a tanulmányi teljesítmények mérésében/értékelésében. Munkalapok, feladatlapok, tantárgytesztek használata. Félévközi tudásellenőrzés II.EA+Gy
  14.A gyakorlati tudás mérése és értékelése.EA+Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár., Budapest, 1989.
  2. Kraiciné Szokoly Mária: Módszertár. ELTE, Budapest, 2001.
  3. Makó Ferenc: A magyar szakképzési rendszer. ZSKF Füzetek, Budapest, 2010. ISBN: , (elektronikus tananyag)
  4. Makó Ferenc: A tanulás folyamata I-II-III. Fontys-BMF, Bp., 2001. (elektronikus oktató modulok)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Belbin, Meredith: A team, avagy az együttműködõ csapat. 4.kiad. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2003., ISBN: 9632068998, ISSN: 1418-6586
  2. Falus Iván ; Kimmel Magdolna: A portfólió. ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék :
   Budapest, 2003., ISBN: 963950047X
  3. Henczi Lajos (szerk.): Kézikönyv a szakmai vizsgák szervezéséhez. Budapest, MKIK-NSZFI, 2007.
  4. Kadocsa László: Az atipikus oktatási módszerek. Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 2006.
  5. Pentelényi Pál: Az algoritmikus szemléletmód kialakítása és fejlesztése a tanítási-tanulási folyamatban. Ligatura Ltd., Budapest, 1999.
  6. Petriné Feyér Judit: A problémaközpontú csoportmunka. Gondolat Kiadói Kör, 2004.,
   ISBN: 9639500793
  7. Schaffhauser Franz: Új tanulói teljesítmény-értékelési módszerek a szakképzésben és felnőttképzésben. (elektronikus könyv), Számalk, 2007.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon, ill. az előadásokon való részvétel kötelező. A hiányzások maximális mértéke 12 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 8. és 13. héten zárthelyi dolgozat megírása. Négy egyénileg előírt feladat írásbeli kidolgozása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a foglalkozásokon kifejtett tevékenység (20%) és a két zárthelyi dolgozat (40%), továbbá a félév során elkészített négy feladat (40%) értékelése alapján kerül megállapításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Bármilyen elmaradás (feladat, óravázlat, zárthelyi, stb.) csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott osztályzat nem szerezhető.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Elégtelen osztályzatú évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanpján belül pótolható.


Frissítve: 11-09-04