Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMV2NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: villamosmérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az elektronika hatékony oktatásának objektív feltételei, az oktatócsomag. A tanítás tanulás folyamatának kibernetikai értelmezése. A tanítás tanulás folyamatának oktatástechnológiai megközelitése.EA + GY
  2.A szakkabinet. Az oktatócsomagok szakképzési alkalmazásai. Az oktatócsomag készítésének körülményei. Az oktatócsomag tartalma.EA + GY
  3.A laboratóriumi mérések szerepe az elektronika oktatásában (a mérés; a mérőlaboratórium; mérési gyakorlatok tanítása; mérőfoglalkozásokra való felkészülés; mérési útmutató; mérési jegyzőkönyv).EA + GY
  4.A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertani kérdései (tananyag kiválasztás szempontjai; módszertani sajátosságok; művelettanulás; a tanár felkészülése a műhelygyakorlatokra, a műhelygyakorlatok személyiségformáló hatása).EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Adolf Melezinek: Mérnökpedagógia. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár., Budapest, 1989.
  2. Baloghné Szombathelyi Mária: Az elektrotechnika tanításának módszertana. Budapest, Műegyetemi Kiadó, (Jegyzetszám: J - 41001)
  3. Baloghné Szombathelyi Mária: Az elektronika tanításának módszertana. Budapest, Műegyetemi Kiadó, (jegyzetszám: J 4 -1006)
  4. Földes Zoltán - Kovács Miklós - Nagy Tamás: Módszertani Kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakembrek részére. SZIE, Győr, 2007.
  5. Falus Iván és mtsai.: Az oktatócsomag. („A pedagógia időszerű kérdései” sorozatban.) Tankönyvkiadó, Budapest. 1979.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tömösi M.Jenő: Az elektrotechnika oktatásának alapjai.
  2. Ónodi György: Az ipari szakmai gyakorlatok tanításának módszertana - Villamosgép és energiaipar Budapest. Tankönyvkiadó, 1987.
  3. Vendégh Sándor: A gyakorlati oktatás kézikönyve.
  4. Tompa Klára: Oktatócsomag. Köznevelés. XXXI. évf. 35. sz. , 1975. (12–13 p.)
  5. Tompa Klára: Az oktatócsomagok típusai. Pedagógiai Technológia, 3. sz., 1982. (10–16. p.)
  6. Szakmai gyakorlatok oktatásának módszertana. Dunaújváros, DF., 2001.
  7. Kraiciné Szokoly Mária: Módszertár. Budapest, ELTE, 2001.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 1 alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév végére kisérleti terv, és részletes oktatócsomag dokumentáció elkészítése, a téma oktatásához szükséges teljes eszközrendszer megtervezése és a kapcsolódó médiumok elkészítése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A leadott oktatócsomag értékelése (kísérleti terv, oktató anyag, feladatrendszer, tevékenységrendszer, önértékelő eszköz, tesztlap kidolgozás) alapján kerül megállapításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A részfeladatok kidolgozásai a szorgalmi időszakban pótolhatók, illetve továbbfejleszthetők.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A hiányzó feladatrészek kidolgozása a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolhatók .


Frissítve: 10-10-14