Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMV3NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: villamosmérnök
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Novothny Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Távoktatás módszertana. Moduláris képzés módszertana. Kötetlen- és rugalmas oktatási formák. Tréning-módszerek használata. Moduláris felépítésű tankönyvek használata. Tanulásirányítás- és tanulástámogatás. Elektronikus tananyagok felhasználása a szakképzésben.EA+GY
  2.Moduláris felépítésű tankönyvek használata. Elektronikus tananyagok felhasználása a szakképzésben. Információkeresés - és digitális tananyagok előkészítése, adaptációja a tanulói célcsoportokhoz. Kompetencia mérés- és értékelés. Szakmai foglalkozások tananyagainak elektronikus oktatási keretrendszerbe történő feltöltése (Moodle). Kompetencia mérés- és értékelés. A szakelméleti tudás ellenőrzése, értékelő tesztlapok szerkesztése.EA+GY
  3.Gyakorlati oktatás helyi programja, foglalkozási napló, tanulói munkanaplók, munkavédelmi napló, jelenléti ív. Gyakorlati képző helyek típusai és azok jellemzői. A gyakorlati képzés optimális infrastrukturális- és személyi feltételei. A szakelméleti és gyakorlati oktatás összhangolása. A kezdeti munkatapasztalat szerzés feltételeinek kooordinálása. Szakmai készségek, képességek fejlesztése gyakorlati oktatás során.EA+GY
  4.Gyakorlati oktatás külső gyakorló helyeken. A foglalkozások céljainak és tartalmának meghatározása. A szakmai elméleti tudás ellenőrzése és kompenzációja. Munkafeladatok (műveletelemek, műveletek, összetett műveletek, munkafolyamatok) tervezése. A feladat ismertetése. Munkavégzési feltételek megismertetése. A végrehajtási menet kidolgozása. Összetett munkaműveletek elsajátításának (tevékenység) tervezése továbbfejlesztő munkaformák keretében. Komplex gyakorlati foglalkozás. A normál ütemű munkavégzés integrálása a teljes termelési, technológiai folyamatba. A szakmai személyiség formálása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kovács Ilma: Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban Budapest, 2007. http://mek.niif.hu/04600/04653/04653.doc
  2. Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek Budapest, Gondolat Kiadó., 2009.
  3. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana Győr, SZIE, 2009.
  4. Nádasi András: Agria Media 2008 : "a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele" : "the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs" Eger, EKF Líceum Kiadó, 2009.
  5. Nagy Tamás: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére. Budapest, MKIK, 2009.
  6. Szűcs András: A távoktatás módszertanának fejlesztése Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet., 2006.
  7. Udvardi Lakos Endre: Lifelong Learning, Modul, Kompetencia Szakképzési Szemle XVIII. Évfolyam 2002/1.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Makó Ferenc: A nyomtatott és elektronikus tankönyvek, mint a szakképzés korszerű ismerethordozói - oktatási segédanyag. Budapest, BMF-TMPK, 2007.
  2. Kovács Ilma: Távoktatástól-távoktatásig Budapest, 2006. http://mek.niif.hu/04600/04653/04653.doc
  3. Kulcsár Zsolt: Az integratív elearning felé Budapest, http://www.crescendo.hu/konyvek/integrativ-e-learning 2009.
  4. Kulcskompetenciák. Brüsszel, Eurydice Európai Központ, 2002.
  5. Székely István: Az előzetes tudás felmérésének és elismerésének elvei, formátumai és rendszerszerű alkalmazása Békéscsaba, BRKK., 2006.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Három előíró félévközi írásbeli feladat kidolgozása a félév folyamán.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az 1. és 2. feladatok kidolgozása 25%-25%, továbbá a 3. feladat 50% súlyozással kerül beszámításra az évközi jegy kialakításakor.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A feladatkidolgozások a félév folyamán pótolhatók, illetve az elégtelen minősítésűek javíthatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen gyakorlati jegy - a vizsgaidőszak első 10 munkanapján - a feladatok új kidolgozásával- és benyújtásával pótolható.


Frissítve: 10-10-14